Geometry.Net - the online learning center
Home  - Basic_R - Russian Economic & Business Statistics
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 3     41-60 of 107    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Russian Economic & Business Statistics:     more detail
 1. Russian consumers-earning and spending more.: An article from: Market Europe by Gale Reference Team, 2007-01-01
 2. The Russian Far East: An Economic Handbook
 3. RUSSIAN PRIVATE DEMAND WEATHERS THE STORM.: An article from: Market Europe
 4. The Fiscal Structure of the Russian Federation: Financial Flows Between the Center and the Regions by N. Y.) Eastwest Institute (New York, Jim Walker, 2000-12
 5. Will frozen vegetable campaign run into Russian winter? (The Green Scene).(European frozen vegetable market): An article from: Quick Frozen Foods International
 6. The Uncertain State of the Russian Economy (IEWS Special Report) by Institute of Eastwest Studies, 1993-01

41. Russian Statistics With Commentary: Economics, Business, Society Stats Data From
Interesting statistics from Russia with commentaries explaining the importanceof this data.
http://www.waytorussia.net/Features/Stats/
Choose Your Destination: - Moscow - St. Petersburg - Trans-Siberian - Baikal Other Destinations... Made by Travelers from Russia for Travelers Worldwide WayToRussia.Net Life in Russia / Articles / Russian Statistics life in russia russian people
feature articles

waytorussia tv
...
our team
Understanding Russia through Numbers - Interesting Russian Statistics
National statistics on every aspect of life in Russia with commentary explaining the importance of this data.
Numbers can be truly inspiring, especially if they can tell a story in an elegant and concise way.
We looked through the dozens of online and offline sources to bring you the latest in Russia's national, economic, business, and travel statistics.
Each piece of information is provided with a source and a commentary explaining its significance in the Russian context.
We are constantly updating and expanding this section to include more interesting statistics, so if you have requests or suggestions, please, post them in our

42. Ìèíèñòåðñòâî ñòàòèñòèêè è àíàëèçà Ðåñïóáëè
Features a table of main socioeconomic indicators of the Republic of Belarus for 2001 and 2002. English/russian
http://www.president.gov.by/Minstat/
Webmaster minstat1@mail.belpak.by
"Îò÷åò îá ýêñïîðòå è èìïîðòå óñëóã" ìåñÿ÷íîé ïåðèîäè÷íîñòè. Îò÷åòíîñòü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà þðèäè÷åñêèå ëèöà è èõ îáîñîáëåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ, ñàìîñòîÿòåëüíî çàêëþ÷èâøèå êîíòðàêòû (äîãîâîðû) ñ èíîñòðàííûìè ïàðòíåðàìè (íåðåçèäåíòàìè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü) íà îêàçàíèå (ïðåäîñòàâëåíèå èëè ïîëó÷åíèå) óñëóã.
Tel: +375 017 249-42-78
Fax: +375 017 249-22-04
E-mail: minstat@mail.belpak.by
 ðàçäåëå "Ñòàòèñòè÷åñêèå ñáîðíèêè" íàðÿäó ñî "Ñòàòèñòè÷åñêèì åæåãîäíèêîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü" è äðóãèìè ñâîäíûìè ïóáëèêàöèÿìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ ïî îñíîâíûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì, áóäóò ïðåäñòàâëåíû òàêæå òåìàòè÷åñêèå è îòðàñëåâûå ñáîðíèêè ïî ðàçëè÷íûì îòðàñëÿì ýêîíîìèêè.  2005 ãîäó âïåðâûå áóäåò ïîäãîòîâëåí è èçäàí ñáîðíèê î òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ðåñïóáëèêå "Òóðèçì â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü".
Ðàçäåë "Ñòàòèñòè÷åñêèå áþëëåòåíè" âêëþ÷àåò ñòàòèñòè÷åñêèå áþëëåòåíè, â êîòîðûõ ïóáëèêóþòñÿ îïåðàòèâíûå äàííûå ìåñÿ÷íîé, êâàðòàëüíîé, ïîëóãîäîâîé è ãîäîâîé ïåðèîäè÷íîñòè, õàðàêòåðèçóþùèå êàê ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè ðåñïóáëèêè â öåëîì, òàê è îòäåëüíûõ åå îòðàñëåé â 2005 ãîäó.

43. GlobalEDGE (TM) | International Business Resource Desk - Regional/Country Specif
Russia russian Foreign Trade Created by the British company NAG Consulting and the This site provides economic and business statistical information,
http://globaledge.msu.edu/ibrd/busresmain.asp?ResourceCategoryID=6

44. Economy Of Russia - Wikipedia, The Free Encyclopedia
Official russian economic statistics indicate that from 1990 to the end of 1995 On the positive side, russian businesses are increasingly turning to the
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Russia
Economy of Russia
From Wikipedia, the free encyclopedia.
Economy of Russia Currency Russian ruble (RUB) = 100 kopeyek (копейки) Fiscal year Calendar year Trade organisations CIS APEC EURASEC Statistics GDP ranking GDP $1.408 trillion ( est.) GDP growth est.) GDP per capita est.) GDP by sector agriculture (4.9%), industry (33.9%), services (61.2%) ( est.) Inflation est.) Pop below poverty line 25% (January est.) Labour force 71.83 million ( est.) Labour force by occupation agriculture (12.3%), industry (22.7%), services (65%) ( est.) Unemployment 8.3% plus considerable underemployment ( est.) Main industries mining , machine building, defense shipbuilding agricultural machinery , construction equipment, consumer durables, textiles foodstuffs handicrafts Trading Partners Exports $162.5 billion ( est.) Main partners Germany Italy China Ukraine ... US Imports $92.91 billion ( est.) Main Partners Germany Belarus China Ukraine ... Finland Public finances Public debt $397.1 billion (28.2% of GDP) External debt $169.6 billion ( est.) Revenues $106.4 billion ( est.)

45. Business Tendency And Consumer Surveys: Meeting Papers
statistics Canada. The business Conditions Survey Current Development Activities business Tendency Surveys in the Analysis of russian Economy
http://www.oecd.org/document/10/0,2340,en_2649_34249_33653578_1_1_1_1,00.html
Organisation for Economic Co-operation and Development Help/FAQ MyOECD Fran§ais Building Partnerships for Progress
Search
This sub-site Whole site More Search options
Statistics Directorate (Home)
Leading Indicators and Tendency Surveys Business Tendency and Consumer Opinion Indicators ...
Statistics for Non-member Economies

Back to
OECD home page

Department List

Leading Indicators and Tendency Surveys About Statistics Information by Country Business Tendency and Consumer Surveys: Meeting Papers
Business Tendency and Consumer Surveys: Meeting Papers Joint European Commission-OECD Workshop on International Development of Business and Consumer Tendency Surveys, Brussels, November 2005
OECD Workshop on Business and Consumer Tendency Surveys, Warsaw, September 2004

Joint European Commission-OECD Workshop on International Development of Business and Consumer Tendency Surveys, Brussels, November 2003
Don't miss Contact Us Site Map Focus Business Tendency Surveys: A Handbook This is a practical manual on the design and implementation of business tendency surveys, on the interpretation of the results from such surveys and on their use for economic analysis and forecasting. OECD - CIRET Journal of Business Cycle Measurement and Analysis www.oecd.org/std/jbcma - The aim of the Journal is the exchange of knowledge and information on the theory and operation of business and economic cycle research, including both measurement and analytical aspects.

46. INSEE - Seminar On The Use Of Administrative Sources In Statistics - Contributio
Title, Author, English, russian. Administrative sources, business register andeconomic statistics in Finland, Timo Laukkanen, =
http://www.insee.fr/en/nom_def_met/colloques/ussa/ussa_textes.htm
Seminars and conferences
Seminar on the use of administrative sources in statistics
Paris, from 4th to 6th October 2004
Presentation - Papers (in English and Russian)
st session: General issues on the use of administrative sources
Title Author English Russian Limits and problems with using administrative sources Nikolaus Wurm
(693 Ko)
(840 Ko) The statistical use of administrative sources in France Jean-Pierre Le Gléau
(30 Ko)
(132 Ko) The use of administrative sources for statistical purpose in Moldova Oleg Cara
(102 Ko)
(63 Ko)
(268 Ko)
(145 Ko) The use of administrative sources for statistical purpose in Kazakhstan Baurzham Tortayev
(54 Ko)
(171 Ko) Legal and institutional framework in Georgia Joseph Archvadze (39 Ko) (17 Ko) (193 Ko) (98 Ko)
nd session: Registers and administrative sources
Title Author English Russian The French business register "SIRENE" Michel Euriat (292 Ko) (574 Ko) Tasks of the process of administrative registers formation and their adaptation to statistical purpose in Armenia Stepan Mnatsakanyan (82 Ko) (27 Ko) (151 Ko) (132 Ko) Business register in Ukraine Victor Holovko (144 Ko) (116 Ko) (216 Ko) (247 Ko) Business Register and other statistical registers in practice of the Czech Statistical Office during the process of transformation Stanislav Drapal (200 Ko) (25 Ko) (275 Ko) (125 Ko) Business register in Azerbaijan Alkhan Mansurov (11 Ko) (66 Ko) (100 Ko) (143 Ko) Interdepartmental business register in UK Steve Vale (93 Ko) (207 Ko) Statistical Business Register and its Actualization System in Kyrgyzstan Anatoly Kim

47. Morten_Tidsskrifter
Harvard business Review; History of Political Economy; Hokudai economic Papers;HR Focus Proceedings of the business and economic statistics Section
http://www.econ.au.dk/library/Tidsskrifter/Tidsskrifter.htm
Elektroniske Tidsskrifter
Tidsskrifter på Økonomisk Bibliotek
(Tidsskrifter udlånes ikke)
 • Nyeste Ã¥rgange er placeret pÃ¥ skrÃ¥hylderne i mellemgangen i biblioteket. Hylderne kan løftes. Bemærk, at vi kun abonnerer on-line pÃ¥ langt de fleste tidsskrifter. * efter titlen betyder, at vi ogsÃ¥ har papirkopi af tidsskriftet. Ældre Ã¥rgange er placeret i reolerne ud mod Nørre Brogade. Tidsskrifter fra før 1980 er placeret i arkiv (bygning 323, etage 0, lokale 018).
A B C D ... W
A
 • Academy of Management Journal Academy of Management Review* Accounting Review* Administrative Science Quarterly* American Economic Review* American Journal of Agricultural Economics American Statistical Association American Statistician Annual Report - International Monetary Fund Applied Economics Applied Economics Letters Applied Financial Economics Applied Statistics
Tilbage til toppen
B
 • Brookings Papers on Economic Activity*

Tilbage til toppen
C
 • California Management Review Cambridge Journal of Economics Canadian Journal of Economics Carnegie - Rochester Conference Series Ceteris Paribus

Tilbage til toppen
D
 • Danske Kommuner*

Tilbage til toppen
E
 • Econometric Reviews Econometric Theory Econometrica The Econometrics Journal Economic History Review Economic Indicators Economic Inquiry Economic Journal Economic Modelling Economic Policy Economic Record Economic Studies* Economic Theory Economica Economics and Politics Economics Letters The Economist* Ekonomisk Debat* Ekonomiska Samfundets Tidsskrift (1948-)* Electronic Markets* Empirical Economics European Business and Economic Development

48. Interfax International Services
economic Policy * Company News (by sector) * Statistical Summary Available inEnglish and russian. business Woche Details the economic situation in the
http://www.interfax-news.com/AboutInterfax/reportslist.html
NEW Daily Reports
Poland Business Report:
Provides daily comprehensive coverage of major political and economic developments in the Republic of Poland with special emphasis on the country's business seeing and financial markets. Hungary Business Report: Focuses on the daily political, business and financial developments in the Republic of Hungary together with an in-depth market analysis. Czech Republic Business Report: Provides extensive daily coverage of major business and political development together with and in-depth market analysis and same day trading results. Daily Central Asia Report: A daily bulletin featuring the latest information on the most important political and economic events in all Central Asian countries - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan.
Daily Central Asia Report helps keep subscribers on top of events in the region's rapidly changing political environment and enables them to follow the key trends in economic development. Daily Business Report: Immediate and comprehensive coverage of daily economic and political events affecting business, including business transactions, tenders, legislation, currency rates, statistics and stock market activity. Available in English and Russian.

49. Welcome To EastView Online
Russia/NIS Statistical Publications (UDBSTAT). russian National ManagementScience and Engineering, business Administration, Rural economic Management,
http://online.eastview.com/descriptions/index.jsp

50. Emerging Markets Directory Business Links
business portal for emerging Europe provides upto-date economic data for Farpost russian Far East. Links to business, news, and cultural sites in
http://www.emdirectory.com/business.html
Emerging Markets Directory
Business Links
Web emdirectory.com The economies of emerging-markets nations are among the most volatile on earth, and they present both challenges and opportunities to global investors. Since emerging markets are by definition in transition, they are subject to unexpected ups and downs in politics, labor, industry, currency, stocks, and bonds. The sites listed here focus on doing business with and investing in emerging markets. Some offer financial advice, and, in some cases, discuss the legal ramifications of doing business in specific emerging markets. The listings below are in alphabetical order. Listings continue on the Directory's More Business Links page. Noteworthy Links BS/1 Enterprise with Manufacturing
This site offers free software for an integrated, multi-currency, manufacturing, distribution and accounting system. It includes accounts payable, accounts receivable, general ledger, inventory, purchase orders, sales orders and quotes, manufacturing, and sales analysis.
GeoInvestor

A database with more than 20,000 links to English-language pages in 41 countries, plus Hong Kong. Each country page has a navigation bar, listing six categories of data and information: Financial, News, Economic, Monetary, Fiscal and Research.

51. Course Description Of The Graduate School Of Economics
Advanced business statistics, not offered in this academic year, , - russian Economy, russian Economy, Summer/Winter, OKUDA
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/english/gairyaku-e.html
Course Description
Graduate School of Economics
The University of Tokyo
2005/2006 Academic Year
Economic Theory
Subject Topics Term Teacher Responsible Principles of Political Economy Principles of Political Economy Winter OBATA Methodology of Political Economy Methodology of Economics Summer MARUYAMA Microeconomics Microeconomics I Summer KAMIYA Microeconomics Microeconomics II Winter KANDORI Macroeconomics Macroeconomics I Summer HAYASHI Macroeconomics Macroeconomics II Winter BRAUN History of Economic Theories not offered in this academic year History of Modern Economic Theories not offered in this academic year Social and Economic Thoughts not offered in this academic year Studies on Classical Works in Economics Marx's "The Capital" Summer/Winter AOSAI Theory of Distribution and Production Advanced Marxian Economics Theory (A) Summer OBATA Theory of Market Competition and Credit Advanced Marxian Economics Theory (B) Winter OBATA Modern Political Economy Political Economy Winter SHIBATA Advanced Microeconomics not offered in this academic year Advanced Macroeconomics not offered in this academic year Mathematical Economics Mathematical Economics Winter KAMIYA Topics in Principles of Political Economy not offered in this academic year Topics in Methodology of Political Economy Economics and Nature Winter M.MARUYAMA

52. Course Schedule
IHORI, * economic History of Japan I KIKKAWA, , -. -, russian Economy KAWAI, economic statistics HIROMATSU and T.SATO. -, Middle Eastern Economy
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/english/jikanwari-w-e.html
Graduate Course Schedule
Winter Term in the 2004/2005 Academic Year
Monday
I
II
III
IV
V
#* Microeconomics II
MATSUSHIMA Bayesian Survival Analysis
OMORI Search Theory on Macroeconomics
ESTEBAN-PRETEL Fiscal Aspects of Welfare State in the World
SHIBUYA Game Theoretic Approach to Probability Theory TAKEMURA # International Economics TAKENOUCHI, MORI, SUEHIRO, OBATA, M.MARUYAMA, TAJIMA, MARUKAWA, and SHIBUYA The Case Study Method K.NAKAMURA Research Meeting for Economic History HIROTA and KASE # Japanese Economy Ma.ITOH, KIKKAWA, K.NAKAMURA, H.SATO, YASAKA and SHIBUYA Business Economics MATSUSHIMA Labour History of Japan MORI Fiscal Policy IHORI #* Economic History of Japan I KIKKAWA Russian Economy OKUDA The Impacts of Accounting Information on the Business or Government Behaviors DAIGO Economic History after the Second World War and European Integration History HIROTA Studies in Literature on Economic History of Japan TAKEDA
Tuesday
I II III IV V Asian Economy SUEHIRO % Comparative Economic Systems OKADA % Comparative Economic Systems OKADA Microeconomics Workshop KAMIYA AND SAWADA Contemporary Chinese Economy TAJIMA Behavioral Contract Theory H.ITOH

53. WWW Virtual Library Labour History: Reference
WWW Virtual Library economic and business History Netherlands economic HistoryArchive CIA Handbook of International economic statistics 1998 edition.
http://www.iisg.nl/~w3vl/reference.html
WWW Virtual Library
Labour History
Go to:
Contents

What's new

About

Geographical
...
Alphabetical

Search:
Labour History
Our 3 Virtual Libraries Other Search Options Other Virtual Libraries on This Server: WWW VL Economic and Business History WWW VL Women's History WWWVL Indonesia Also on This Server: Labour History News Labour History Journals LabNet Asian Labour ... and more.... The WWW Virtual Library: W3VL Overview W3VL Alphabetical W3VL Search: W3VL History Overview W3VL History Network Maintained by: for the International Institute of Social History Reference Humanities and Social Science Sites History Political Science Sociology ... Lists of Labour Unions and Political Organizations Humanities and Social Science Sites

54. Specifics And Dynamics Of Russian Business Education
Changes in russian business education have been even more profound than in otherareas. Moscow School of Economics, statistics and Informatics
http://www.westga.edu/~bquest/2004/russia.htm
Specifics and Dynamics of Russian Business Education by Alexander Mechitov and Helen Moshkovich Alexander Mechitov mechitov@montevallo.edu is an Associate Professor, Stephens College of Business, University of Montevallo. Helen Moshkovich moshhm@montevallo.edu is an Assistant Professor, University of Montevallo. Abstract This article describes the principal trends in Russian business education since the beginning of market reforms in 1992. During this period, the business programs' content, budgeting, and enrollment have undergone significant change. This transformation has substantially advanced the structure of Russian business education by adding a large number of new, private business schools that incorporate western business education models and instruction materials, and by developing MBA programs. On the other hand, business education in Russia continues to reflect the peculiarities of the old Soviet academic system, and this heritage influences the directions and the dynamics of the ongoing transformation. This article concludes by outlining the areas of greatest importance for further progress in Russian business education. Introduction In the last fifteen years Russia has undergone many changes in its political, economic, and social life. These changes have had a dramatic impact on all of Russia's social institutions, including its academic system. For many years, the communist state considered science and technology a vital element of its military might and generously allocated resources to academia for use in scientific and technological disciplines. Since the beginning of free market reforms in 1992, advanced science and education have ceased to be among the government's top priorities, bringing about a significant decline in state support for scientific research and education.The Russian academic community has lost much of its former social prestige, and it has been forced to adapt itself to the rapidly changing environment brought about by an emerging market economy.

55. IBUS 330
In this database are business, economic, and trade statistics and data from theUS Department of Commerce and other Federal government sources.
http://www.lib.washington.edu/business/classes/ibus330.html
Off-Campus Access
Foster Business Library
IBUS 330
Databases Web Reference Books Help Foster Business Library Databases:
  The Foster Business Library offers an extensive collection of business databases on its homepage ; see under Business Databases. For more information on the three dozen Foster business databases, click here . For more information on which of the three dozen Foster business databases to use, click here . For more information on accessing Foster databases from off campus, click here . For information about responsible database usage, click here
 • EIU Online: On the Foster Business Library homepage, listed under Business Databases. This database, provided by the Economist Intelligence Unit, provides online access to their annual Country Profiles , quarterly Country Reports , and annual Country Commerce ; see also the individual country information in their World Investment Prospects See their information for Brazil India Mexico Nigeria , and Russia . See also World Investment Prospects for Brazil India Mexico Nigeria , and Russia
 • Europa World: On the Foster Business Library homepage, listed under

56. Barentsinfo : Ulapland.fi/Kotisivut/Barents Portal/Barents Region/Statistics
economy, industry, agriculture, trade, etc. in russian; statistics of You get it either online or by ordering printed statistics on business,
http://www.barentsinfo.org/?deptid=14607

57. U.S.-Russia Business Council: Publications - Russian Economic Survey
by Keith Bush Research Director USRussia business Council. russian economicStatistics russian economic Forecast for 2005 (pdf)
http://www.usrbc.org/P_Economic.asp
Russian Economic Survey
by Keith Bush
Research Director
U.S.-Russia Business Council Russian Economic Statistics

Russian Economic Forecast for 2005
(pdf)
Preliminary Review of 2004
(pdf)
Economic Survey
Russian Economic Survey - June 2005
(pdf)
For further information on the Russian Economic Survey, please email Keith Bush, Council Research Director, at bush@usrbc.org or call (202) 739-9186.

58. 9th Annual U.S.-Russian Trade & Investment Forecast Conference
Remarks by GERMAN GREF, russian MINISTER OF economic DEVELOPMENT AND We alsodiscussed this at a meeting with the USRussia business Council members.
http://www.usrbc.org/Members-Only/events/FC02/Keynotegogref.htm
The U.S.-Russia Business Council
9th Annual
April 16, 2002
Ritz-Carlton Hotel
Washington, DC
Remarks by GERMAN GREF, RUSSIAN MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADE to the U.S.-Russia Business Council. MIN. GREF: (Through interpreter.) Dear ladies and gentlemen, it's a great honor and a privilege to meet with you this afternoon. It is wonderful that we are forming a certain tradition and our meetings are now taking place on a regular basis. It is only in the course of such regular contacts that we can hope to achieve the necessary level of mutual understanding, which is necessary for our countries’ economic relations to become irreversible and serve as an irreversible foundation for bringing the policies of our two countries closer together. I believe that policy is sort of like a woman with a very changeable disposition, whose likes and dislikes change very quickly and very often. An economy is also like a female character as well and it does change its point of view, but on a less frequent basis. It's fairly conservative and can serve as sort of a cooling-off shower for the hot heads of politicians. I believe what we're doing with my colleague Don will serve as the foundation and a long-term prospect for future development of bilateral politics and policies, and we're hopeful that our work will determine the corridors or the ranges for possible changes in the future.

59. PR
Russia State Committee of the russian Federation on statistics QuantitativeMacroeconomics and Real business Cycle Home Page
http://www.mcgill.ca/edrs/data-resources/alphabetic/p-r/
var GJSBrowserName = 'Unknown'; var mcgilllogo_Off = new Image(119,29); mcgilllogo_Off.src = "http://upload.mcgill.ca/global/new_options/mcg_0.gif"; var mcgilllogo_On = new Image(119,29); mcgilllogo_On.src = "http://upload.mcgill.ca/global/new_options/mcg_1.gif"; var sectionlink_Off = new Image(136,53); sectionlink_Off.src = "http://upload.mcgill.ca/global/sections/sectionlink9635_en_0.gif"; var sectionlink_On = new Image(136,53); sectionlink_On.src = "http://upload.mcgill.ca/global/sections/sectionlink9635_en_1.gif"; Links MUSE (McGill's library catalogue)
Databases at McGill

E-journals at McGill

E-books at McGill

Article Finder
...
McGill Libraries
Software Training Sessions We offer workshops on statistical software and you can find the schedules here Hours Visit the About Us page for our hours. Where we are See Contact us to view a campus map.

60. Economic Outlook - Business & Economy - Turkish Embassy.org - Republic Of Turkey
Home business Economy Despite the positive signs to overcome theeffects of the russian crises in the beginning of 1999, the earthquakes of
http://www.turkishembassy.org/businesseconomy/economicoutlook.htm
Home
Economic Outlook Since the Second World War the Turkish economy has been transformed by the steady growth of industry and services and the consequent decline in the share of agriculture in national income. Turkey's economic growth rate has been one of the highest in the OECD. In the early 1980s, Turkey launched a program of structural change and liberalization to prevent the recession of the late 1970s. The program proved to be quite successful in terms of restoring economic growth, improving exports and reducing the inflation rate. Within this context, Turkey's economy grew by 7.5% between 1981 and 1985. However, since 1986, the achievements of the stabilisation program in question have been overshadowed by high inflation rising from gradually increasing public sector deficit. High inflation and the devaluation of the Turkish Lira resulted in difficult economic conditions for the year 1994. A series of negative developments such as rising interest rates, stagnation in credit markets, volatility in foreign exchange, an unanticipated inventory build-up and a resulting contraction in domestic demand led the Turkish Government to introduce a Stabilisation and Structural Adjustment Package on April 5, 1994.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 3     41-60 of 107    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

free hit counter