Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Mazur Stanislaw
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 3     41-60 of 105    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Mazur Stanislaw:     more detail
 1. Stanislaw Mazur
 2. The Beggs' apparatus (Polish University College, London Civil Engineering Laboratories. Technical papers and reports series; no.6) by Stanislaw Jozef Mazur, 1950
 3. Kwartety Smyczkowe (String Quartets) (Glosy (Parts), Zam. nr 103/99) by Stanislaw Moniuszko, 1999
 4. 1939-1945: We Have Not Forgotten; Nous N'Avons Pas Oublie; Wir Haben Nicht Vergessen
 5. Historyja zalosna a straszliwa o Franciszku Spierze, oraz, Ortografija polska (Literatura Warmii i Mazur w dawnych wiekach) (Polish Edition) by Stanislaw Murzynowski, 1986
 6. Opis ucieczki z Gdanska do Kwidzyna (Literatura Warmii i Mazur w dawnych wiekach) (Polish Edition) by Stanislaw, 1988
 7. Poezje Warmii i Mazur (Polish Edition) by Maria Zientara-Malewska, Michal Lengowski, et all 1980

41. ISTG Vol 5 - SS General C Langfitt
3257571 199 MAZAK Violetta Polish 3257646 200 MAZIEC Helena Polish 3257649201 MAZIEC Ursula Polish 3119010 202 mazur stanislaw Polish 4309079 203 MILEK
http://immigrantships.net/v5/1900v5/generalclangfitt19500214.html
Immigrant Ships
Transcribers Guild
Departure Port: Unknown
Departure Date: Unknown
Arrival Port: Fremantle, Australia
Arrival Date: 14 February 1950 International Refugee Organisation
Group Resettlement to Australia
This passenger list contains individuals and families that migrated to Australia after World War II from various European Countries including Germany, Hungary, Russia, Ukraine, Latvia, Poland, Czechoslovakia, Romania, etc. Most passengers are World War II refugees or displaced persons. Columns represent*: Sequence number, surname, forename, nationality, and look-up reference number. Tom Stiglmayer , and quote the ship name and Look-up Reference Number. If the requested passenger belongs to a family unit I will also send you the details for all the members of the family. Tom Stiglmayer's Homepage Donated and Transcribed by Tom Stiglmayer for the
Immigrant Ships Transcribers Guild Formatted by Sharon Krisko a member of the
Immigrant Ships Transcribers Guild
18 July 2001 If you find an ancestor on a ship on ISTG and would like to link to your email address or home page, please submit a short

42. Biduñ Eugenia
Maziej Wanda Maziej Zbigniew Mazur Anna Mazur Janina Mazur Katarzyna Mazur MariaMazur Michal Mazur Rozalia mazur stanislaw . Mazurczak Maria Mazurek lanina
http://www.ska.pl/biorytm/lista_dzieci_meksyk.htm
Powrót Back LISTA DZIECI I M£ODZIE¯Y Z KRESÓW POLSKI
DEPORTOWANYCH DO ZSRR PO CZYM DO MEKSYKU I USA
A Abromajtis Alber
Abramajtis Ma³gorzata
Abramajtis Maria
Adamczyk Eugeniusz
Adaraek Waleria
Adanuid Franciszek
Alberska Genowefa
Andruszkiewlcz Kazimier
Andrzejewska Anna
Anuszewsld Józef Apelbaum Kazimiera Artluk Maria B Babiarz Julia Babicz Bronis³awa Babicz Eugeniusz Baku³a Józef . Balant Mieczys³aw Balcerzak Jadwiga Balcerzak Wanda Balcerzak Maria Balakier Kazimiera Bar Kazimiera Bar. Stefania Bar W³adys³awa Bar-Messyngier Magdalena Baran Alicja Baran Eugeniusz Boran Miko³aj Baran Teofila Baran Wanda Baran Zbigniew Baran Zygmunt Baronowa Boles³awa Baranowicz Genowefa Baranowicz Lucja Baranowicz Wiktoria Bardecka Ludmi³a Bargiel Helena Bartman Adolf Bartman Aniela Barlman Anna Bartman Bronis³awa Bartman Kazimiera Bartman Stanis³awa Batog Stanis³awa Batorska Janina Batorska Danuta Batorska Krystyna Bqk Anna B¹k Maria B¹czalska Anna Buczalska Irena Bednaruk Boles³aw Bednaruk Eugeniusz Ba³towska Teresa Bera Emilia Bernik Anastazja Berdnik Dawid Berdnik Janina Berdnik Natalia Berdnik Lidia Berdnik Matrona Berdnik Pelagia Berdnik Tatiana Berdnik Stefan Berdnik Wiktor Bernal Genowefa Berus Nadzieja Be¿dziak Jan Bêben Stanis³aw Bia³o Andrzej Bia³o Czes³awa Bia³o Genowefa Bia³o W³adys³aw Bia³o Justyna Bia³ostawicz Stefania Bieñ Edward Bie¿oñski Jakub Bi³aœ Anna Bi³aœ Michalina Blrecka Romualda Bireckl Henryk Btrenbaum Mordka B³ach Rozalia B³aŸejewicz El¿bieta B³aŸejewlcz Zbigniew B³azejewicz Zuzanna Blazowska Maria B³ocka Sabina B³ockl Franciszek

43. BIP 
mazur stanislaw. Borek Wielki. 7. Czlonek. Potwora Franciszek. Borek Wielki. 8.Czlonek. Przypek Ryszard. Borek Wielki. 9. Czlonek. Rolek Józef
http://www.bip.sedziszow-mlp.pl/4334,4874,4881,4882/4882/
Strona Sêdziszowa Ma³opolskiego Organy Gminy Prawo lokalne Urz±d ... Archiwum
Organy so³ectwa Jednostki pomocnicze / So³ectwa / Borek Wielki
JÓZEFA
SK£AD OSOBOWY RADY SO£ECKIEJ
Lp. Funkcja Nazwisko i Imiê Adres zamieszkania Cz³onek Barnak Zygmunt Borek Wielki Cz³onek Drozd Adam Borek Wielki Cz³onek Drozd Józef Borek Wielki Cz³onek Dziewit El¿bieta Borek Wielki Cz³onek Kuroñ Marek Borek Wielki Cz³onek Mazur Stanis³aw Borek Wielki Cz³onek Potwora Franciszek Borek Wielki Cz³onek Przypek Ryszard Borek Wielki Cz³onek Rolek Józef Borek Wielki
ilo¶æ odwiedzin: 44264 Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313 e-mail: umig@sedziszow-mlp.pl
www.sedziszow-mlp.pl
bip ideo

44. GMINA LEZAJSK :: Oficjalny Serwis Internetowy - SK£ADY OBWODOWYCH KOMISJI DO SP
2 mazur stanislaw 3 Niemczyk Marta 4 Pecak Bogdan 5 Szpila Barbara Z-caPrzewodniczacego 6 Maluszczak Waldemar 7 Piela Stanislawa 8 Wanat Marta
http://www.lezajsk.ug.gov.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=21

45. I Liceum Ogólnokszta³c±ce Im. Eugeniusza Romera
mazur stanislaw, 15. Kaznowska Maria, 24. Wojciechowska Jolanta. 7. Pitek Jan,16. Kaznowska Katarzyna, 25. Wydra Cecylia. 8. Rucinski Artur, 17.
http://www.romer.region-rabka.pl/7475abc.htm
Uczniowie naszej szko³y rocznik maturalny 1974/75: Klasa A. Wychowawca: Sz.Oleksy Cherian Robert Bachul Halina Liszka Maria G³azik Tomasz Bala Anna £ukaszka Jolanta Jamro¿ W³odzimierz Bogacz Maria Mach Ma³gorzata Kaleta Józef Brandys Jadwiga Nawie¶niak Maria Karkula Piotr Czyszczoñ Ma³gorzata Nowacka Maria Kolecki Piotr Dziwisz Janina Orszulak Bo¿ena Majerczyk Zdzis³aw Górna Lucyna Panek Jadwiga Mikuta Krzysztof Hanula Halina Papio³ek Jolanta Rusnak W³adys³aw Kociczak Zofia Rapacz Alicja Rybiñski Krzysztof Kaim Bo¿ena Wierzba Teresa Szczypka Antoni Kaletka Maria Wójciak Irena Szczurmiak Zbigniew Knapczyk Ewa Znachowska Kazimiera Szwajnos Andrzej Ko¼lak Ma³gorzata Antolak Danuta Kurek Halina Klasa B. Wychowawca: B.Ciszewska Bednarczyk Emil Czyszczoñ Helena Maciejewska Danuta G³adysz Jan G³owa Zofia Mysza Maria Karpierz Jerzy Jamrozowicz Maria Paj±k Gra¿yna Kmiecik Wies³aw Kaczmarczyk Anna Spórna Danuta Krzy¿owski Tadeusz Kierzyk Danuta Stachiewicz Ma³gorzata Matyaszek Jacek Ko³odziej El¿bieta Szklarz Agnieszka Rak Andrzej Kondys Jolanta Urbañczyk W³adys³awa Rzepka Józef Kotarba Wies³awa Worwa Maria Sitkowski Józef Kowalcze Jadwiga Zalewska Ewa Smo³ecki Piotr Lenart Helena W±cha³a Emil Le¶na Teresa Klasa C. Wychowawca: M.Bieliñski

46. Nadanie Odznaczeñ.
mazur stanislaw, 168. Mazurek Alicja, 169. Mazurek Barbara Kazimiera, 170.Mglosiek Teresa, 171. Miernik Iwona Maria, 172. Minda Krystyna, 173.
http://www.abc.com.pl/serwis/mp/2005/0103.htm
document.write (naglowekAktu(3,"mp","8 lutego 2005" ,8,103,1,1)); POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 czerwca 2004 r. o nadaniu odznaczeñ (Mon. Pol. z 2005 r. Nr 8, poz. 103) Rej. 97/2004 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 pa¼dziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, za wzorowe, wyj±tkowo sumienne wykonywanie obowi±zków wynikaj±cych z pracy zawodowej odznaczeni zostaj±: Z£OTYM KRZY¯EM ZAS£UGI 1. Biel Krystyna, 2. Korytowska Joanna Stanis³awa, 3. £azowska Barbara, 4. Michta Halina, 5. Motyka Gra¿yna, 6. Szwaczka Teresa, 7. ¦ledziona Halina Bo¿ena, 8. ¦witaj Tomasz, 9. Wcis³o Alicja Leokadia, 10. Wo³oszynowski Krzysztof Maciej, SREBRNYM KRZY¯EM ZAS£UGI BR¡ZOWYM KRZY¯EM ZAS£UGI Opublikowane w internecie przez Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. Oddzia³ Dom Wydawniczy ABC http://www.abc.com.pl/ document.write (stopkaAktu(3,"mp","8 lutego 2005" ,8,103,1,1));

47. Nadanie Orderu I Odznaczeñ.
mazur stanislaw,. BRAZOWYM KRZYZEM ZASLUGI. 170. Bialek Barbara,. za zaslugi wdzialalnosci na rzecz spolecznosci lokalnej. ZLOTYM KRZYZEM ZASLUGI
http://www.abc.com.pl/serwis/mp/2005/0424.htm
document.write (naglowekAktu(3,"mp","31 maja 2005" ,30,424,1,1)); POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 lutego 2005 r. o nadaniu orderu i odznaczeñ (Mon. Pol. Nr 30, poz. 424) Rej. 19/2005 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 pa¼dziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostaj±: za wybitne zas³ugi w pracy naukowej i badawczej, za dzia³alno¶æ spo³eczn± KRZY¯EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. Kowalski Bogdan, na wniosek Ministra Infrastruktury za wzorowe, wyj±tkowo sumienne wykonywanie obowi±zków wynikaj±cych z pracy zawodowej: Z£OTYM KRZY¯EM ZAS£UGI 2. Cholewicki Andrzej Jan, 3. Mateja Krzysztof Jan, 4. Wójtowicz Micha³ Wies³aw, 5. Zarêbski Andrzej Jerzy, 6. ¯urañski Jerzy Antoni, SREBRNYM KRZY¯EM ZAS£UGI 7. Borowy Andrzej Krzysztof, 8. Grzegorczuk Alina, 9. Kasperkiewicz Krzysztof Aleksander, 10. Ko³odziejczyk Barbara Jadwiga, 11. Popczyk Jacek Adam, BR¡ZOWYM KRZY¯EM ZAS£UGI 12. Deptu³a Zbigniew, 13. Mikiñska Maria Jolanta, 14. Panek Anna Maria, 15. Woliñska-Fick Anna Maria

48. Zespó³ Szkó³ Budowlanych W Che³mie - Absolwenci Technikum Budowlanego
mazur stanislaw Misiura Kazimierz Nowakowski Wlodzimierz Orlowski Marek PaluchIrena Palka Henryk Szewczyk Krzysztof. Trzesniewski Zbigniew Tywoniuk Tadeusz
http://www.zsb.wszip.edu.pl/Strony/s6908000.htm
Absolwenci Technikum Budowlanego
Technikum Budowlanego z roku szkolnego 1970/71 Babiarz Wanda
Brydiuk Romuald
Czapka Maria
Jan Mieczys³aw
Jegorow Marian
Kaliszkowski Florian
Krasnopolski Stanis³aw
Kuropatwa Jan £apiñski Gerard
Mazur Stanis³aw
Misiura Kazimierz Nowakowski W³odzimierz Or³owski Marek Paluch Irena Pa³ka Henryk Szewczyk Krzysztof Trze¶niewski Zbigniew Tywoniuk Tadeusz Wasyluk Józef Wo¼niak Urszula Wójcik Wojciech Zalewski Antoni Zarek Jan Zynek Ryszard Technikum Budowlanego z roku szkolnego 1971/72 Bednaruk Karol Bieniasz Janusz Borowski Tadeusz Burak Bogdan Chitrosz Zofia Chmarzyñski Marek Æwik³a Wies³aw D±browski Piotr Forysiak Jerzy Grabowski Ryszard Gromek Tadeusz Kochan Czes³awa Kosiniec Zbigniew Kujawa Romuald Misiurski Zbigniew Nazaruk Edward Paluch Stanis³aw Paszko Andrzej Pi±tkowski Tadeusz Prenschoff Krzysztof Radomyski Jerzy Radziszewski Piotr Roguski Andrzej Roguski Jerzy Rudkowski Stanis³aw Rycyk Henryka Saj Jan Sawa Mieczys³aw Sawicki Janusz Szpyrka Eugeniusz Wdowiak Zygmunt Zaj±c Wies³aw

49. Biuletyn Informacji Publicznej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Lubuskiego
Oswiadczenie majatkowe Haliny Lazowskiej Wiecej. Oswiadczenia majatkowe Kierownicy Wojewódzkich Samorzadowych Jednostek. mazur stanislaw
http://www.lubuskie.pl/bip/pl/index.php?action=browse&cat=7&subcat=21

50. Biuletyn Informacji Publicznej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Lubuskiego
Oswiadczenia majatkowe Kierownicy Wojewódzkich Samorzadowych Jednostek.mazur stanislaw. Iwona Kotonska Departament Organizacyjno - Prawny 2005.05.27,
http://www.lubuskie.pl/bip/pl/index.php?action=show&id=66

51. Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej
Hausner Jerzy, Górniak Jaroslaw, mazur stanislaw, Polityczny wymiar integracjieuropejskiej Polski, EUMonitoring III, Fundacja Fridricha Eberta
http://www.haus.pl/pl/opis/biblioteka.html

Informacje ogólne

Centrum Europejskie

Kalendarz projektów

Wybrane projekty
... Kontakt
Publikacje ksi±¿kowe
dostêpne w bibliotece Centrum Europejskiego Ogólne Informacje o Unii Europejskiej 1. Abp. ¯yciñski Józef "Europejska wspólnota ducha" Fundacja ATK, Warszawa 1998
2. Bainbridge Timothy, Teasdale Anthony Leksykon Unii Europejskiej, Platan 1998
3. Bartoszcze Roman, Rada Europy a wolno¶æ wypowiedzi, Ksiêgarnia Akademicka, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1999
4. Belihar Carlo, Austria, Niezapomniane podró¿e, Ars Polona, Wydawnictwo "JaR" Sp.z o.o. Warszawa 1998
5. Belloni Stefania, Finlandia Kraj tysi±ca jezior, Wydawnictwo Geo-Graf, Plurigraf 1995 6. Bidziñska - Jakubowska Barbara, Unia Europejska, Instytucje, porz±dek prawny, polityki wspólne, integracja Polski z UE, Uniwersytet Opolski, Opole 2000 7. Biuletyn nabytków Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich styczeñ-grudzieñ 2000, Urz±d Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2000

52. Portal SLD
Hrubieszów Gumiela Roman hrubieszow@sld.org.pl Janów Lubelski mazur stanislawjanowlubelski@sld.org.pl Krasnystaw Nozynski Stanislaw krasnystaw@sld.org.pl
http://www.europa2005.pl/index.php?view=1&art_id=6243&pid=198&ret_id=194&rsid=42

53. Diecezja Gliwice [INFORMACJE]
Mazur Lucjan SCI; ks. Mazur Piotr; ks. Mazur Seweryn; o. mazur stanislaw CP; o.Mazur Wlodzimierz; ks. Mazurkiewicz Jerzy; al. Mendel Aleksander; ks.
http://www.kuria.gliwice.pl/rocznik/index.php?numer=3&art=34

54. Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Bielicki Piotr, Kolodziejczak Jan, Lagut Kamil, mazur stanislaw, Plotica Marek,Schroeder Maciej, Spaltabaka Miroslaw, X lat Panstwowej Strazy Pozarnej,
http://www.kgpsp.gov.pl/portal/kgpsp/pl/wydawnictwa/
MAPA SERWISU POLITYKA JAKO¦CI POWIADOM ZNAJOMEGO 5 wrze¶nia 2005 r. jednostki stra¿y po¿arnych interweniowa³y 1433 razy. Ugaszono 658 po¿arów: 217 po¿arów w rolnictwie i na nieu¿ytkach oraz 46 po¿ary w mieszkaniach i budynkach. Zlikwidowano skutki 109 wypadków drogowych. £±cznie zadysponowano ponad 7 tys. stra¿aków i 1800 wozów bojowych. Kontakt KSRG Certyfikat ISO9001 Oferta wydawnicza KG Kalendarze 2005
 • Strona g³ówna Aktualno¶ci Kierownictwo Struktura KSRG Prewencja Wspó³p. miêdzynarodowa Kszta³cenie Sport Wydawnictwa Kalendarze - wystawa Koperta i znaczek Biuletyn Informacyjny PSP Oferta wydawnicza Kwatermistrzostwo Przetargi Porady Prawo Historia Komunikaty Fundusz pomocy S³u¿ba i praca Kontakt Kalendarze 2005

Wpisz swój aktualny adres e-mail by otrzymaæ aktualne informacje
Wydawnictwa
Baza danych "FIRE WORLDWIDE";
Baza danych „FIRE WORLDWIDE” Polskie Krajowe Centrum CIS otrzyma³o nowa zaprenumerowan± miêdzynarodow± bazê danych "FIRE WORLDWIDE", zawieraj±c± materia³y dotycz±ce...
wiêcej Kontakt z Wydzia³em Wydawnictw KG PSP ... wiêcej
ul. Podchor±¿ych 38, 00-463 WARSZAWA Opiekun strony: webmaster

55. Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Bielicki Piotr, Kolodziejczak Jan, Lagut Kamil, mazur stanislaw, Stanislaw Mazur,Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2002, A4,
http://www.kgpsp.gov.pl/portal/kgpsp/pl/wydawnictwa/?_n=1523

56. Mamy Do Zabrania Z LYR 50 Osób 50 Osób Plynie Do Stacji
GEOPAL4, Krajewski Krzysztof, Karcz Przemyslaw, mazur stanislaw, Gazdzicki Andrzej.ZBA-2, Zmuda Magdalena, Borsuk Piotr. UMCS-4, Bartoszewski Stefan
http://www.iopan.gda.pl/projects/biosphere/logistyka_hornsund_horyzont_2005_plik
Mamy do zabrania z LYR 50 osób 50 osób p³ynie do Stacji regionalnych i 2 razy do Hornsundu (bo jest 17 wolnych miejsc) Cel p³yniêcia Data godzina Zabierane nowe osoby na Spitsbergenie Ekipy Z Polski Do Polski Za³oga Studenci Razem Wyjœcie z Gdyni 26 czerwca GEOPAL-1 ZBA-1 Czesi-2 UWr.1 IGF-12 UMCS-1 UMK-1 UAM-1 Goteborg -reda 28 czerwca Postój na Maloy 1-3 lipca Wejœcie do Hornsundu 8 lipca Wyjœcie do LYR 10 lipca UMCS-1 UMK-1 UAM-1 Wejœcie do LYR 10 lipca UMCS-1 UMK-1 UAM-1 Wyjœcie do Petunii 11 lipca GEOPAL-4 ZBA-2 UMCS-4 UMK-6 UAM-10 UMCS-1 UMK-1 UAM-1 Wejœcie do Petunii 11 lipca GEOPAL-4 ZBA-2 UMCS-4 UMK-6 UAM-10 UMCS-1 UMK-1 UAM-1 Wyjœcie do Kaffioyry 11 lipca GEOPAL-4 ZBA-2 UMCS-4 UMK-6 UMCS-1 UMK-1 Wejœcie do Kaffioyry 12 lipca GEOPAL-4 ZBA-2 UMCS-4 UMK-6 UMCS-1 UMK-1 Wyjœcie do Bellsundu 12 lipca GEOPAL-4 ZBA-2 UMCS-4 UMCS-1 Wejœcie do Bellsundu 12 lipca GEOPAL-4 ZBA-2 UMCS-4 UMCS-1 Wyjœcie do Hornsundu 12 lipca GEOPAL-4 ZBA-2 Wejœcie do Hornsundu 13 lipca GEOPAL-4 ZBA-2 Wyjœcie do LYR 13 lipca IO PAN-2 IGF-2 IGF-4 Wejœcie do LYR 14 lipca IO PAN-2 IGF-2 IGF-4 Wyjœcie do Hornsundu 14 lipca AGH-6 UG-5 IO PAN-2 UJ-2 UWr.8

57. Mamy Do Zabrania Z LYR 28 Osób, A Potem Do Odwiezienia Do LYR 38
GEOPAL3, Krajewski Krzysztof, Karcz Przemyslaw, mazur stanislaw. UJ-3, Ziaja Wieslaw,Maciejowski Wojciech, Ostafin Krzysztof. Litosfer-10, Czuba Wojciech
http://www.iopan.gda.pl/projects/biosphere/logistyka_hornsund_horyzont_2005_plik
Mamy do zabrania z LYR 28 osób, a potem do odwiezienia do LYR 38 osób Horyzont zabiera z LYR 21 osób p³yn¹ do Stacji regionalnych i do Hornsundu (a jest z LYR 12 wolnych miejsc) 4/5 sierpnia 7 osob zabierze z LYR Oceania (Têgowski-5, Gizej-2) 39 osób p³ynie do LYR w dwóch grupach Cel p³yniêcia Data godzina Zabrane nowe osoby na Spitsbergenie Ekipy Z Polski Do Polski Za³oga Studenci Razem Wyjœcie z Gdyni 25 lipca Akustyc-1 Gi¿ej-1 UWr.-2 IGF-6 P.Wa.-1 UJ-1 UMK-1 Litosfer-4 IO PAN-2 UG-1 Bergen -reda 28 lipca Wejœcie do Hornsundu 2 sierpnia Wyjœcie do Kaffioyry 3 sierpnia GEOPAL.-1 UG-5 UWr.-4 AR-2 TVP -2 France-2 IGF-1 Czesi-1 IO PAN-2 UMK-1 Litosfer-4 IO PAN-2 UWr.-1 UG-1 Wejœcie do Kaffioyry 4 sierpnia GEOPAL.-1 UG-5 UWr.-4 AR-2 TVP -2 France-2 IGF-1 Czesi-1 IO PAN-2 UMK-1 Litosfer-4 IO PAN-2 UWr.-1 UG-1 Wyjœcie do LYR 4 sierpnia GEOPAL.-1 UG-5 UWr.-4 AR-2 TVP -2 France-2 IGF-1 Czesi-1 IO PAN-2 UMK-1 Litosfer-4 IO PAN-2 UWr.-1 UG-1 Wejœcie do LYR 4 sierpnia GEOPAL.-1 UG-5 UWr.-4 AR-2 TVP -2 France-2 IGF-1 Czesi-1 IO PAN-2 UMK-1 Litosfer-4 IO PAN-2 UWr.-1 UG-1 Wyjœcie do Petunii 5 sierpnia GEOPAL.-1

58. Puls Biznesu - M.P.2000.15: Nadanie Odznaczeń.
Mazur Krystyna c. Walentego, 361. mazur stanislaw s. Wojciecha, 362. Mazur Emilia c.Wojciecha, 363. Micula Konrad s. Wladyslawa, 364. Micula Irena c.
http://www.pb.pl/content.aspx?sid=4595&guid=037E63F6-53C1-4E0E-BD04-000804066E35

59. Mazur
Biography of stanislaw mazur (19051981) stanislaw mazur went to the PolytechnicInstitute in Lvov to work with Orlicz, Nikliborc and Kaczmarz.
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Mazur.html
Stanislaw Mazur
Born: 1 Jan 1905 in Poland
Died: 5 Nov 1981
Click the picture above
to see three larger pictures Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Version for printing
Stanislaw Mazur went to the Polytechnic Institute in Lvov to work with Orlicz , Nikliborc and Kaczmarz. In [1] an incident from this time is recalled by Andrzej Turowicz. Mazur wrote his first paper while still an undergraduate and he submitted it to Steinhaus . The paper was to be read by Mazur at a meeting of the Lvov Scientific Society but only hours before the meeting Steinhaus summoned Mazur to tell him that he had handed him four blank sheets of paper. Students could only afford cheap quality yellow paper and Mazur had diluted his ink with water to make it last longer. Steinhaus said to Mazur:- Well, Mr Mazur, perhaps there is something written here after all. But if you intend to devote your life to scientific pursuits, why don't you first supply yourself with white paper and black ink. There is no record of whether Mazur took Steinhaus 's advice, but he certainly devoted himself to mathematical pursuits. He became a student of

60. References For Mazur
References for the biography of stanislaw mazur. B Bojarski and S mazur,Doctorate honoris causa stanislaw mazur (Polish), Wiadomosci matematyczne (2)
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/References/Mazur.html
References for Stanislaw Mazur
Version for printing Books:
 • R Kaluza, The life of Stefan Banach (Boston, 1996).
 • S Ulam, Adventures of a mathematician (New York, 1976). Articles:
 • B Bojarski and S Mazur, Doctorate honoris causa: Stanislaw Mazur (Polish), Wiadomosci matematyczne
 • Math. Ann.
 • Wiadomosci matematyczne
 • S Rolewicz, The scientific activity of Professor Stanislaw Mazur (Polish), Wiadomosci matematyczne
 • Stanislaw Mazur: 1 January 1905- 5 November 1981, Studia Math. Main index Birthplace Maps Biographies Index
  History Topics
  ... Anniversaries for the year
  JOC/EFR February 2000 School of Mathematics and Statistics
  University of St Andrews, Scotland
  The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/References/Mazur.html
 • A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 3     41-60 of 105    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

  free hit counter