Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Banach Stefan
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 89    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Banach Stefan:     more books (44)
 1. Theory of Linear Operations by Stefan Banach, 2009-03-26
 2. Topics in Banach Space Integration (Series in Real Analysis) by Stefan Schwabik, 2005-08-30
 3. Through a Reporter's Eyes: The Life of Stefan Banach by Roman Kaluza, 2004-10-15
 4. Number Theory in Progress: Proceedings of the International Conference on Number Theory Organized by the Stefan Banach International Mathematical Center in Honor of the 60th bir by Poland) International Conference on Number Theory (1997 Zakopane, 1999-02
 5. Partial differential equations: Papers presented at Stefan Banach International Mathematical Center at the Semester "Partial differential equations," held ... 16, 1978 (Banach Center publications)
 6. Complex analysis: Papers presented at the Stefan Banach International Mathematical Center at the semester "complex analysis" held February 15-May 30, 1979 (Banach Center publications)
 7. Algebraic Geometry, Hirzebruch 70: Proceedings of an Algebraic Geometry Conference in Honor of F. Hirzebruch's 70th Birthday, May 11-16, 1998, Stefan Banach ... Mathematical (Contemporary Mathematics) by Mica Szurek, Jarosaw Wisniewski, 1999-08
 8. Theorie des operations lineaires (AMS Chelsea Publishing) (French Edition) by Stefan Banach, 1978-01-01
 9. Probability theory: Papers presented at Stefan Banach International Mathematical Center at the semester "probability theory" held February 11-June 11, 1976 (Banach Center publications ; v. 5)
 10. Théorie des Opérations Linéaires by Stefan Banach, 1963-01-01
 11. People From Kraków: Stefan Banach, Casimir Iv Jagiellon, Sigismund Ii Augustus, Alexander Jagiellon, Saint Casimir, Wladyslaw Iv Vasa
 12. Mathématicien Polonais: Stanislaw Lesniewski, Edward Kofler, Alfred Tarski, Stefan Banach, Jan Lukasiewicz, Szolem Mandelbrojt, Marian Rejewski (French Edition)
 13. Members of the Polish Academy of Learning: Waclaw Sierpinski, Stefan Banach, Kazimierz Kuratowski, Hugo Steinhaus, Edward Flatau
 14. Lwów Scientific Society: Members of the Lwów Scientific Society, Marie Curie, Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Ignacy Moscicki, Moses Schorr

1. Banach
banach stefan, ur. 1892, zm. 1945, matematyk polski, jeden z najwybitniejszychmatematyków XX w. Wspóltwórca lwowskiej szkoly matematycznej, twórca podstaw
http://www.matematyka.prx.pl/strona/biografie/banach.htm
strona g³ówna Banach Stefan
W 1919 Banach by³ jednym ze wspó³za³o¿ycieli Towarzystwa Matematycznego w Krakowie (przekszta³conego potem w Polskie Towarzystwo Matematyczne). Dziêki wstawiennictwu Steinhausa Banach zosta³ w 1920 asystentem przy katedrze matematyki (kierowanej przez A. £omnickiego) na Politechnice Lwowskiej (choæ nigdy nie ukoñczy³ ¿adnych studiów). W 1920 uzyska³ stopieñ doktora nauk matematycznych na podstawie rozprawy O operacjach na zbiorach abstrakcyjnych i ich zastosowaniach do równañ ca³kowych, przedstawionej Uniwersytetowi Jana Kazimierza we Lwowie.
W 1922 habilitowa³ siê i zostat profesorem matematyki na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Prowadzit nies³ychanie aktywn± dzia³alno¶æ naukow± i jednocze¶nie wyk³ada³ zarówno na uniwersytecie, jak i na politechnice we Lwowie, w mie¶cie, w którym wkrótce powstal najsilniejszy (w okresie miêdzywojennym) na ¶wiecie o¶rodek badawczy zajmuj±cy siê analiz± funkcjonaln±. S³ynne sta³y siê spotkania w Kawiarni Szkockiej, gdzie lwowscy matematycy z Banachem na czele, a tak¿e przyjezdni go¶cie, spêdzali d³ugie godziny dyskutuj±c o matematyce, stawiaj±c problemy i rozwi±zuj±c je. Pocz±tkowo rozwi±zania notowali na marmurowych blatach stolików, po pewnym czasie ¿ona Banacha, £ucja, kupi³a specjalny zeszyt (nazwany Ksiêg± Szkock±), w którym notowano problemy, nagrody za ich rozwi±zania. Na Miêdzynarodowym Kongresie Matematyków w Oslo w 1936 Banach wyg³osi³ jeden z g³. plenarnych referatów.

2. Stefan Banach: Information From Answers.com
Banach, Stefan ( ste fän bä näkh ) , 1892–1945, Polish mathematician. He waseducated at the Institute of Technology in Lviv; his doctoral thesis.
http://www.answers.com/topic/stefan-banach
showHide_TellMeAbout2('false'); Business Entertainment Games Health ... More... On this page: Encyclopedia Wikipedia Mentioned In Or search: - The Web - Images - News - Blogs - Shopping Stefan Banach Encyclopedia Banach, Stefan stĕ f¤n b¤ n¤kh ) , 1892–1945, Polish mathematician. He was educated at the Institute of Technology in Lviv; his doctoral thesis laid the foundations of modern functional analysis, which he continued to work at throughout his life. He also made fundamental contributions to general topology, set theory, the theory of measure and integration, and the general theory of linear spaces, or vector spaces, e.g., Th©orie des op©rations lin©aires (1932). He introduced and developed the concept of complete normed linear spaces, now called Banach spaces. Wikipedia @import url(http://content.answers.com/main/content/wp/css/common.css); @import url(http://content.answers.com/main/content/wp/css/gnwp.css); Stefan Banach Stefan Banach Stefan Banach March 30 in Krak³w Poland August 31 in L'viv Ukraine ), was a

3. Encyklopedia: Banach Stefan
banach stefan (18921945), jeden z najwybitniejszych matematyków polskich, samouk,wykladowca Instytutu Technologicznego we Lwowie (od 1919) i
http://wiem.onet.pl/wiem/00ac3c.html

Czat
Poczta Onet.pl onet.pl ... Portal wiedzy Strony WWW: W polskim Internecie ¦wiatowy Internet Katalog stron Wiadomo¶ci Niusy Pliki Encyklopedia WIEM Og³oszenia: Praca i rekrutacja Motoryzacyjne Nieruchomo¶ci
Strona g³ówna

Encyklopedie

T³umacz

Polszczyzna
...
Sklep

Szukaj w Onet.pl banach stefan katalog.onet.pl Kontakt Napisz do nas O nas Pomoc Jak szukaæ ... Informacje o produktach Encyklopedie wszystkie encyklopedia prawa
Poka¿ tylko zdjêcia, filmy i mapy Jak szukaæ?
Banach Stefan
Dodaj do notesu Matematyka, Europa, Polska, XIX i pocz±tek XX w., I wojna ¶wiatowa Banach Stefan (1892-1945), jeden z najwybitniejszych matematyków polskich, samouk, wyk³adowca Instytutu Technologicznego we Lwowie (od 1919) i Uniwersytetu Lwowskiego (od 1922), od 1927 prof... widzisz tylko tre¶ci has³a chcesz zobaczyæ resztê? dostêp do pe³nej wersji encyklopedii SMS tylko 3,66 z³ z VAT Wpisz kod: Dlaczego warto korzystaæ z WIEM?
 • WIEM w internecie to najlepszy i najszybszy sposób uzyskania informacji o ¶wiecie. WIEM w internecie to codziennie aktualizowana i najbardziej aktualna encyklopedia internetowa w Polsce! WIEM zawiera obszern± bazê bogato ilustrowanych hase³. W serwisie specjalna wyszukiwarka do mediów, notes i kalendarium.

4. Poster Of Banach
Stefan Banach. lived from 1892 to 1945. Banach founded modern functional analysisand made major contributions to the theory of topological vector spaces.
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Posters2/Banach.html
Stefan Banach lived from 1892 to 1945 Banach founded modern functional analysis and made major contributions to the theory of topological vector spaces. In addition, he contributed to measure theory, integration, and orthogonal series. Find out more at
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/
Mathematicians/Banach.html

5. Stefan Banach
Stefan Banach attended various primary and secondary schools in Kraków. During hisfirst few years at the Gymnasium Banach achieved first class grades,
http://www.stetson.edu/~efriedma/periodictable/html/Bh.html
Stefan Banach
Banach was offered an assistantship to Lomnicki at Lvov Technical University in 1920. He lectured there in mathematics and submitted a dissertation for his doctorate. This was, of course, not the standard route to a doctorate, for Banach had no university mathematics qualifications. However, an exception was made to allow him to submit his thesis. In his dissertation, written in 1920, he defined axiomatically what today is called a Banach space. The name Banach algebras were also named after him. The importance of Banach's contribution is that he developed a systematic theory of functional analysis, where before there had only been isolated results which were later seen to fit into the new theory. The theory generalised the contributions made by Volterra, Fredholm and Hilbert on integral equations. This thesis is sometimes called the birth of functional analysis. He was appointed Professor Extraordinary of mathematics in 1922, and promoted to full professor. As well as continuing to produce a stream of important papers, he wrote arithmetic, geometry and algebra texts for high schools. He also was very much involved with the publication of mathematics. In 1929, together with Steinhaus, he started a new journal Studia Mathematica , and Banach and Steinhaus became the first editors.

6. Stefan Banach
Banach founded modern functional analysis and made major contributions to the The name Banach space was coined by Fréchet. Banach algebras were also
http://www.york.cuny.edu/~math/mathpeople/Banach
V>ÇO»MXµ´–åö ã»‚¶VtûwqÉ–=Oµsîåݙ¹$äÓh­$¸E²·^]ÄûäÖ~ßzB1F+£XÕàTnU”?

7. Stefan_Banach
ImageLwowKawiarnia-Szkocka.jpg thumb right Scottish Caf? Cafe SzkockaImageGrobBanachaLwow.jpg thumb right Stefan Banach s Grave
http://copernicus.subdomain.de/Stefan_Banach
Suche:
Main Page
'''Stefan Banach''' ( March 30 in Krak�w Poland August 31 in L'viv Ukraine ), was a Polish mathematician , one of the moving spirits of the Lw�w School of Mathematics in pre-war Poland . He was largely self-taught in mathematics; his genius was accidentally discovered by Hugo Steinhaus
When World War II began, Banach was President of the Polish Mathematical Society and a full professor of University of Lw�w . Being a corresponding member of Academy of Sciences of the Ukrainian SSR , and otherwise on good terms with Soviet mathematicians, he was allowed to keep his chair despite the Soviet occupation , from , of the city. Banach survived the subsequent brutal German occupation from , earning a living by feeding lice on his blood in typhoid fever research conducted under Prof. Rudolf Weigl . His health declined during the occupation, and he developed lung cancer . After the war Lw�w was incorporated into the Soviet Union , and Banach died there before he could be repatriated to Poland. He is buried at the Lychakivskiy Cemetery
Trivia
''Th�orie des op�rations lin�aires'' (''Teoria operacji liniowych'', 1932) is regarded as Banach's most influential work. He also initiated and edited the journal ''

8. Stefan Banach 30 März 1892 In Krakau †...
Stefan Banach. von R. Kaluza. mehr zu Stefan Banach
http://www.melifon.de/Stefan Banach
Stefan Banach
"Stefan Banach" (
 • 30. M¤rz in Krakau 31. August in Lw³w (heute Lviv Ukraine )) war ein polnischer Mathematiker
  Leben
  Sein Vater war Stefan Greczek (wobei dies nicht v¶llig gesichert ist), seine Mutter Katarzyna Banach. Er wuchs in einer Pflegefamilie auf (bei Franciszka Plowa und ihrer Tochter, Maria Puchalska). Von 1902 bis besuchte er das Vierte Gymnasium in Krakau Nach der Matura arbeitete er in einer Krakauer Buchhandlung und studierte gleichzeitig als Autodidakt Mathematik . Zwischen 1911 und war er Student am Polytechnikum in Lwow und legte dort ein Teilexamen, das so genannte Halbdiplom, ab Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs arbeitete er als Aufseher beim StraŸenbau. Nach seiner R¼ckkehr nach Krakau verdiente er seinen Lebensunterhalt mit Nachhilfestunden; er studierte weiterhin Mathematik auf eigene Faust Im Jahre lernte der Mathematiker Hugo Steinhaus Banach zuf¤llig kennen und begann, sich f¼r ihn zu interessieren. Ihre Bekanntschaft m¼ndete in einer gemeinsamen Publikation und einer langj¤hrigen Zusammenarbeit. Dank Steinhaus' Bem¼hungen erhielt Banach bis 1922 eine Assistenzstelle am Lehrstuhl f¼r Mathematik an der Abteilung f¼r Mechanik des Polytechnikums Lwow, bei
 • 9. Stefan Banach
  Stefan Banach. Stefan Banach, Mathematician polishwashington.com/ /stefan.banach.htm, 845 words, A biography giving details of his life including
  http://info-poland.buffalo.edu/web/sci_health/math/Banach/link.shtml
  Poland on the Web University at Buffalo
  State University of New York Annotated links to Poland-related information
  a service of the Polish Academic Information Center NAVIGATION Poland Science and Health Mathematics SITEMAP ... SEARCH Stefan Banach Links Size Comments Stefan Banach
  history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/.../Banach.html
  2,790 words A biographical entry in the MacTutor History of Mathematics archive Stefan Banach, Mathematician
  polishwashington.com/.../stefan.banach.htm
  845 words A biography giving details of his life including the WWII years Stefan Banach
  http://www.math.wfu.edu/.../PolishSchool.htm#Banach
  565 words Section of an articles entitled "Polish School of Mathematics" Polish Mathematicians on stamps
  buffalo.edu/info-poland/.../stamps/link.shtml
  120 words
  6 images Six stamps celebrationg Polish mathematicians Pictorial Representations Stefan Banach
  gamma.im.uj.edu.pl/../zdjecia/im_uj1.jpg
  462x336 pixels Banach's bust in front of the Institute of Mathematics of the Jagiellonian University in Krakow Stefan Banach
  gamma.im.uj.edu.pl/../zdjecia/stefan_banach.jpg
  249x328 pixels Banach's bust in front of the Institute of Mathematics of the Jagiellonian University in Krakow - another view ...
  jeff560.tripod.com/banach.jpg
  560x446 pixels Large graphic of Polish postage stamp honoring Stefan Banach Info-Poland art and culture history universities ... users' comments

  10. Stefan Banach - Wikipedia, The Free Encyclopedia
  He is buried at the Lychakivskiy Cemetery. Cafe Szkocka Enlarge Cafe Szkocka Stefan Banach s Grave Enlarge. Stefan Banach s Grave
  http://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Banach
  Wikimedia needs your help in its 21-day fund drive. See our fundraising page
  Over US$ 130,000 has been donated since the drive began on 19 August. Thank you for your generosity!
  Stefan Banach
  From Wikipedia, the free encyclopedia.
  Stefan Banach Stefan Banach March 30 in Krak³w Austria-Hungary August 31 in L'viv Soviet Union ), was a Polish mathematician , one of the moving spirits of the Lw³w School of Mathematics in pre-war Poland . He was largely self-taught in mathematics; his genius was accidentally discovered by Hugo Steinhaus When World War II began, Banach was President of the Polish Mathematical Society and a full professor of University of Lw³w . Being a corresponding member of Academy of Sciences of the Ukrainian SSR , and otherwise on good terms with Soviet mathematicians, he was allowed to keep his chair despite the Soviet occupation , from , of the city. Banach survived the subsequent brutal German occupation from , earning a living by feeding lice on his blood in typhoid fever research conducted under Prof. Rudolf Weigl . His health declined during the occupation, and he developed

  11. Banach
  Stefan Banach (18921945) A Polish mathematician. He is most often rememberedfor the Banach-Tarski paradox, and for the concept of a Banach space,
  http://thesaurus.maths.org/mmkb/entry.html?action=entryByConcept&id=3191&langcod

  12. Science In Poland - Famous Poles
  banach stefan, 1892 1945, Mathematician he founded modern functional analysisand made major contributions to the theory of topological vector spaces;
  http://www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/ph/sci/distra.htm
  Famous Polish
  discoveres,
  travelers
  and scientists Please also visit page Polish-origin Nobel Prize Laureates Ajdukiewicz
  Kazimierz
  Logician, philosopher - the creator of, so called, fundamental conventionalism and semantic language theory Arctowski
  Henryk
  Globetrotter, geophysicist, geographer - expert in polar regions Banach
  Stefan
  Mathematician - he founded modern functional analysis and made major contributions to the theory of topological vector spaces; he contributed to measure theory, integration, and orthogonal series; co-author of Banach's algebra, Banach's space Banachiewicz
  Tadeusz Astronomer, geodesist, mathematician - creator of cracovian theory, he developed and applied chronokinematographic method for observation of Sun eclipse Bryla Stefan Construction engineer, welding pioneer - the designer of, among others, the first in Europe welded road bridge on the Sludwia River (1927) and high rise building Prudential in Warszawa (1932) Cebertowicz Romuald Adam Hydrotechnician - the creator of electro-injection method of soil solidification Cieszkowski August Philosopher, economist - the creator of, so called, philosophy of action

  13. Banach
  Stefan Banach s father was Stefan Greczek. The first thing to notice is that On 7 April 1922, by resolution of the Faculty Council, Dr Stefan Banach
  http://homepages.compuserve.de/thweidenfeller/mathematiker/Banach.htm
  Stefan Banach
  Born: 30 March 1892 in Kraków, Austria-Hungary (now Poland)
  Died: 31 Aug 1945 in Lvov, Ukraine
  Stefan Banach 's father was Stefan Greczek. The first thing to notice is that Banach was not his father's surname, but Banach was given his father's first name. Stefan Greczek was a tax official who was not married to Banach's mother who vanished from the scene after Stefan was baptised, when he was only four days old, and nothing more is known of her. The name given as Stefan's mother on his birth certificate is Katarzyna Banach. She is thought by some to have been the servant of Stefan's mother, while others claim that she was a laundress who took care of Stefan when he was very young. In later life Banach tried to find out who his mother was but his father refused to say anything except that he had been sworn to secrecy over her identity. Stefan Greczek was born in a small village called Ostrowsko, some 50 km south of Kraków. It was to Ostrowsko, to his grandmother's home, that Banach was taken after his baptism. However, when Banach's grandmother took ill, Stefan Greczek arranged for his son to be brought up by Franciszka Plowa who lived in Kraków with her daughter Maria. Although Banach never went back to live with his grandmother, he did visit her frequently as he grew up. Maria's guardian was a French intellectual Juliusz Mien and he quickly recognised the talents that Banach had. Mien taught the young boy to speak French and in general gave him an appreciation for education.

  14. Bedeutende Mathematiker
  Translate this page banach stefan (1892 - 1945, Lwów), Euklid von Alexandria (um 360 - um 300 v. Chr.?) Bernoulli Jakob (1654 - 1705, Basel), Archimedes (287 - 212 v.
  http://www.mathematik.ch/mathematiker/
  Home Geschichte Mathematiker Zitate ...
  Einstein

  Jürgen Neffe
  Genie und Wahnsinn: John Nash

  Sylvia Nasar
  Fermats letzter Satz

  S. Singh
  Von Fermat bis Minkowski

  Winfried Scharlau
  Meyers kleine Enzyklopädie Mathematik

  Siegfried Gottwald ... Taschenbuch der Mathematik I.N. Bronstein Grosses Handbuch der Mathematik Compact Euler, Leonhard, Bd.10 Leonhard Euler Riemann's Zeta Function H.M. Edwards, ...
  Bedeutende Mathematiker
  alphabetisch nach Geburtsdatum Abel Niels (1802 -1829, Froland, Norwegen) Thales von Milet (um 625 - 546 v. Chr.) Appolonios von Perge (262 - 190 v.Chr., Pergamon?) Pythagoras von Samos (um 580 - 496 v. Chr., Kroton) Archimedes (287 - 212 v. Chr., Syrakus) Zenon von Elea (um 490 - um 430 v.Chr.) Aristoteles (384 - 322 v. Chr., Chalkis) Aristoteles (384 - 322 v. Chr., Chalkis) Banach Stefan (1892 - 1945, Lwów) Euklid von Alexandria (um 360 - um 300 v. Chr. ?) Bernoulli Jakob (1654 - 1705, Basel) Archimedes (287 - 212 v. Chr., Syrakus) Bernoulli Johann (Bruder von Jakob) (1667 - 1748, Basel) Appolonios von Perge (262 - 190 v.Chr., Pergamon?) Bernoulli Daniel (Sohn von Johann) (1700 - 1782, Basel)

  15. Stefan Banach
  Stefan Banach. Urodzil sie w Krakowie, jego ojcem choc nie jest to koncapewne - byl Stefan Greczek, a matka Katarzyna Banach.
  http://encyklopedia.servis.pl/wiki/Stefan_Banach
  Nauka i Edukacja w Science Servis - Polski Serwis Naukowy Astronomia Biologia Chemia Fizyka ... Encyklopedia
  Stefan Banach Stefan Banach (urodzony 30 marca w Krakowie - zmarł 31 sierpnia we Lwowie matematyk polski o światowej sławie należący do tak zwanej Lwowskiej Szkoły Matematycznej Urodził się w Krakowie, jego ojcem - choć nie jest to końca pewne - był Stefan Greczek, a matką Katarzyna Banach. Wychowywał się w rodzinie zastępczej (Franciszki Płowej i jej c³rki, Marii Puchalskiej). Uczęszczał do IV Gimnazjum w Krakowie ( Po maturze pracował w księgarni krakowskiej. Matematykę studiował jako samouk. W latach zaliczył egzaminem częściowym (tzw. p³Å‚dyplom) dwa lata studi³w na Politechnice Lwowskiej Po wybuchu I wojny światowej pracował jako nadzorca przy budowie dr³g. Po powrocie do Krakowa zarabiał na życie korepetycjami. Nadal studiował sam. W prof. Hugo Steinhaus zainteresował się przypadkowo spotkanym Banachem (przechodząc Plantami w Krakowie usłyszał dw³ch młodych ludzi rozmawiających o poważnej matematyce, jednym z nich był Banach). Spotkanie zaowocowało wsp³lną publikacją i wieloletnią wsp³Å‚pracą. W dzięki wstawiennictwu Steinhausa Banach otrzymał asystenturę (do ) w Katedrze Matematyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej u prof.

  16. Stefan Banach International Mathematical Centre (E-mail Banach
  Stefan Banach International Mathematical Centre (Email banach@impan.gov.pl) The new Scientific Council of the Banach Centre has 3 representatives from
  http://www.fuw.edu.pl/~pmh/conf/mc.html
  Stefan Banach International Mathematical Centre (E-mail: banach@impan.gov.pl) The Centre was founded in 1972 by the Academies of Sciences of the ex-socialist countries to enhance cooperation between mathematicians from East and West. During the 20 years of its existence under the leadership of Professor Czeslaw Olech the Centre has gained worldwide recognition as a centre of collaboration of mathematicians from all over the world. The year 1993 begins a new stage of serving the mathematical community. The agreement on cooperation with the European Mathematical Society adds new perspectives to its activity. New forms of activity are continually added, including condensed workshops and symposia in addition to the existing form of semesters. Special emphasis is laid on the interaction of different fields of mathematics. The new Scientific Council of the Banach Centre has 3 representatives from the European Mathematical Society, 3 from the founding countries and 4 from Poland.

  17. Stefan Banach
  Stefan Banach syntyi Krakowassa vuonna 1892 köyhään perheeseen ja joutui jo Stefan Banach. Banachin työskentelytavat olivat poikkeukselliset.
  http://www.mantta.fi/~hamlet/math/banach/
  Stefan Banach
  Klaus Vala, Helsingin yliopiston emeritusprofessori, piirtää eräässä kirjassaan mielenkiintoisen henkilökuvan Stefan Banachista, joka on yksi tämän vuosisadan suurista matemaatikoista. Seuraava lyhyt teksti pohjautuu pääosin Valan asiatietoihin. Stefan Banach syntyi Krakowassa vuonna 1892 köyhään perheeseen ja joutui jo 15-vuotiaasta asti huolehtimaan elannostaan ja koulutuksestaan. Hän opiskeli matematiikkaa Krakowan yliopistossa Hugo Steinhausin johdolla ja julkaisi väitöskirjansa vuonna 1922. Samana vuonna hänestä tuli Lwowin yliopiston ylimääräinen matematiikan professori. Banachin väitöskirja oli tieteellisesti erittäin merkittävä. Hän loi siinä abstrakteja vektoriavaruuksia koskevan teorian, johon jokainen yliopistossa matematiikan syventäviä opintoja harrastava saa nykyisin tutustua. Tietynlaisia vektoriavaruuksia kutsutaan hänen mukaansa Banachin avaruuksiksi. Stefan Banach Banachin työskentelytavat olivat poikkeukselliset. Sen sijaan, että hän olisi istunut yliopistolla huoneessaan pohdiskelemassa, hän vietti aikaa eräässä kahvilassa, jossa hän kaiken hälinän keskellä kävi matemaattisia väittelyjä opiskelijoiden ja muiden matemaatikoiden kanssa ja pystyi toisaalta täysin keskittymään tieteelliseen työhönsä. Lwowin Skottilaisesta kahvilasta tuli Banachin ansiosta matemaatikoiden kantapaikka. Ensin alkuun Banach piirteli teoreemoitaan pöytäliinoihin ja huonekaluihin, mutta kun kahvilan henkilökunta lopulta kyllästyi tähän, hankittiin iso vihko, joka tuotiin pöytään heti, kun Banach ilmaantui paikalle. Vihko, "Skottilainen kirja", täyttyi vähitellen matemattisista tehtävistä, joita toisinaan julistettiin kilpatehtäviksi. Siitä lienee peräisin seuraava probleema, Banachin tulitikkuongelma:

  18. Lista Nazwisk, Nazwiska
  BANACH MIECZYSLAW BANACH MIECZYSLAW BANACH MIECZYSLAW banach stefan BANACH TADEUSZBANACHEWICZ ADELA BANACHEWICZ CZESLAW BANACHIEWICZ HENRYK
  http://www.nazwiska.go-longhorn.net/dane/4.php
  Spis
  Lista nazwisk
  Zak³ady sportowe bukmacherskie w Internecie - jak graæ
  Dzwonki, tapety, gry Java na Twoj¹ komórkê

  Ankieta elektroniczna :: badanie opinii :: ankietowanie pracowników :: e-ankieta

  Nazwisko i imiê
  BA££ANDOWICZ FENIGSEN KIRA ALINA
  BA£ON ADOLF
  BA£ON KAZIMIERZ
  BA£OZY MIECZYS£AW
  BA£TOWICZ JAN
  BA£TOWSKI STANIS£AW
  BA£TOWSKI STANIS£AW BA£TRUN JAN BA£UCKA BRONIS£AWA BA£UCZYÑSKA HALINA BA£UK HANNA BA£UK RYSZARD BA£UK RYSZARD BA£UK STEFAN BA£UK STEFAN KLEMENS BA£USKA JÓZEF BA£USZ PAWE£ BA£YK MICHA£ BAMBEJCA TADEUSZ BAMBERGER KAZIMIERZ BAMBERSKA JANINA BAMBERSKI MARIAN BAMBOROWICZ ZBIGNIEW BAMBURSKI LUCJAN BANACH KRZYSZTOF BANACH (KOZERA) HALINA (WIES£AWA) BANACH ADELA BANACH ALEKSANDER BANACH ANDRZEJ BANACH ANNA BANACH BOGDAN BANACH BOGDAN BANACH BRONIS£AW BANACH DOROTA BANACH DOROTA BANACH EDWARD BANACH FERDYNAND BANACH FRANCISZEK BANACH HALINA JADWIGA BANACH HALINA JADWIGA BANACH HENRYK BANACH HENRYK BANACH IRENA BANACH JAN BANACH JANINA KAZIMIERA BANACH JANUSZ BANACH JANUSZ BANACH JANUSZ BANACH JERZY BANACH JERZY BANACH JOLANTA BANACH JÓZEF BANACH KAZIMIERZ BANACH KAZIMIERZ BANACH MARCELI BANACH MARIAN BANACH MIECZYS£AW BANACH MIECZYS£AW BANACH MIECZYS£AW BANACH STEFAN BANACH TADEUSZ BANACHEWICZ ADELA BANACHEWICZ CZES£AW BANACHIEWICZ HENRYK BANACHOWICZ (BOGUTA) BARBARA BANACHOWICZ ADAM BANACHOWICZ ADAM BANACHOWICZ JAN BANACHOWICZ KAROL BANACHOWICZ RYSZARD LUDWIK BANACHOWICZ TOMASZ BANACHOWICZ WOJCIECH ZBIGNIEW

  19. Stefan Banach
  Stefan Banach. Stefan Banach (March 30 1892 August 31 1945), When WorldWar II began, Banach was President of the Polish Mathematical Society and a
  http://www.fact-index.com/s/st/stefan_banach.html
  Main Page See live article Alphabetical index
  Stefan Banach
  Stefan Banach March 30 August 31 ), a great Polish mathematician , one of the moving spirits of the Lvov school of mathematics in pre-war Poland (see: Lviv ). He was largely self-taught in mathematics; his genius was accidentally discovered by Hugo Steinhaus . When World War II began, Banach was President of the Polish Mathematical Society and a full professor of Lvov University. Being on good terms with Soviet mathematicians, he was allowed to hold his chair during the Soviet occupation of Lvov. The German occupation of the city in resulted in the mass murder of Polish academics. Banach survived, but the only way he could work for a living was by feeding lice with his blood in a German institute where typhoid fever research was conducted. His health undercut during the occupation, Banach died before he could be repatriated from Lvov, which was incorporated into the Soviet Union, to Poland after the war. Teoria operacji liniowych , 1932) is regarded as Banach's most influential work. He also initiated and edited the Studia Mathematica series.

  20. Editions Jacques Gabay - Stefan BANACH
  Translate this page Reprints Encyclopedie des sciences Mathematiques, Abel, Borel, Fourier, Galois,Gauss, Hilbert, Lagrange, Laplace, Maxwell, Molk, Newton, Poincare,
  http://www.gabay.com/sources/Liste_Bio.asp?NP=BANACH Stefan

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 89    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

  free hit counter