Geometry.Net - the online learning center
Home  - Composers - Smetana Bedrich
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 5     81-93 of 93    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Smetana Bedrich:     more books (101)
 1. Volume 5 Dvorak Rimsky-Korsakov And More Full Scores Orchestra Musician's CD-ROM by Alexander Borodin, Alexander Scriabin, et all 2010-03-01
 2. Ma Vlast No. 1 Vysehrad: Study Score (Schott)
 3. Encore Arts in Performance Magazine - The Bartered Bride (Volume XII, No. 4) by Bedrich Smetana, 1984
 4. Prodana nevesta (Bartered Bride). by Bedrich. SMETANA, 1944
 5. Z domoviny (From the Home Country), T128, I., Piano Score Sheet Music by Bedrich Friedrich Smetana, 2009-06-28
 6. String Quartets No. 1 ("From My Life") & No. 2 by Bedrich Smetana, 1997-07-10
 7. String Quartet in D minor (Schott)
 8. Ma Vlast No. 3 Sarka: Study Score (Schott)
 9. Quartet No. 1 - Viola Sheet Music by Bedrich Friedrich Smetana, 2009-08-16
 10. Die Verkaufte Braut: (The Bartered Bride) a Comic Opera in Three Acts (German Edition) by Karel Sabina, Max Kalbeck, et all 2010-02-23
 11. Selected Works for Piano by Bedrich Smetana, 2010-01-01
 12. Smetana: Ma Vlast. Paavo Berglund, Dresden State Orchestra. EMI Seraphim 7243 5 73736 2 3.(Review) (sound recording review): An article from: Sensible Sound by John Puccio, 2001-04-01
 13. Bettina Polka (Klavirni Rada) by Bedrich Smetana, 1990

81. Smetana - MSN Encarta
smetana, Bed ich (182484), Czech composer, the founder of the Czech national bedrich smetana 1824 - 1884. bedrich smetana was born in Litomysl or
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761558938/Smetana.html
var s_account="msnportalencarta"; MSN home Mail My MSN Sign in ... more Hotmail Messenger My MSN MSN Directory Air Tickets/Travel Autos City Guides Election 2008 ... More Additional Reference Materials Thesaurus Translations Multimedia Other Resources Education Resources Math Help Foreign Language Help Project Planner ... Help Related Items more... Encarta Search Search Encarta about Bedřich Smetana Also on Encarta Secret students What colleges really want Famous misquotes quiz
Advertisement
Bedřich Smetana
Encyclopedia Article Find Print E-mail Blog It Multimedia 1 item Bedřich Smetana (1824-84), Czech composer, the founder of the Czech national school, and, with his compatriot Anton­n Dvoř¡k, its greatest representative in the 19th century. Smetana was born March 2, 1824, in LitomyÅ¡l, Bohemia (now in the Czech Republic), and trained as a pianist in Prague. With the help of the Hungarian composer and pianist Franz Liszt, he established a fashionable music school in Prague in 1848. Dissatisfied with life under the Austrian domination of Bohemia, he accepted an appointment at G¶teborg, Sweden, as conductor of the Philharmonic Society and held the post from 1856 to 1861. In 1863 Smetana settled permanently in Prague; he opened another music school and became conductor of the choral society Hlahol. In 1866 he was appointed conductor of the newly established Czech opera house in Prague, but he resigned in 1874 because of sudden deafness. Despite this handicap he continued to compose, and he produced some of his greatest works in the last years of his life. He died May 12, 1884, in Prague.

82. Bedřich Smetana - Wikipedia, The Free Encyclopedia
Bed ich smetana (pronounced b dr x sm tana (help·info); 2 March 1824 12 May 1884) was a Czech composer. He is best known for his symphonic poem
http://en.wikipedia.org/wiki/Bedřich_Smetana
Bedřich Smetana
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation search
"Smetana" redirects here. For the soured cream, see smetana (dairy product)
Portrait of Bedřich Smetana Bedřich Smetana pronounced [ˈbɛdr̝ɪx ˈsmɛtana] help info ... 12 May ) was a Czech composer . He is best known for his symphonic poem Vltava (better known as The Moldau from the German), the second in a cycle of six which he entitled M¡ vlast ("My Country"), and for his opera The Bartered Bride Smetana was the son of a brewer in LitomyÅ¡l in Bohemia , then part of the Austrian Empire . He studied piano and violin from an early age, and played in an amateur string quartet with other members of his family. Smetana attended a high school in Pilsen from 1840-1843. He studied music in Prague , despite initial resistance from his father. He secured a post as music master to a noble family, and in 1848 received funds from Franz Liszt to establish his own music school. September 1855 marked the death of his second child, his beloved four-year-old daughter Bedřiska. When his third child died nine months later, he committed himself to composition, producing the Piano Trio in G minor. This piece is full of sadness and despair, making use of phrases that are cut short, possibly in resemblance to his daughter's own life. In 1856, Smetana moved to

83. Bedøich Smetana
Bed ich smetana se narodil v Litomyšli 2. b ezna 1824 v pom rn zámožné rodin . Jeho otec m l rád hudbu a syna Bed icha zasv til do jejích taj už ve
http://www.quido.cz/osobnosti/smetana.htm
Bedøich Smetana
Bedøich Smetana se narodil v Litomyšli 2. bøezna 1824 v pomìrnì zámožné rodinì. Jeho otec mìl rád hudbu a syna Bedøicha zasvìtil do jejích tajù už ve ètyøech letech, pozdìji ho ale svìøil do péèe obchodníka Jana Chmelíka, který øídil hudební produkce pro hrabìte Valdštejna. Smetana se uèil hrát na housle a pozdìji na klavír. Své první veøejné vystoupení absolvoval v Litomyšli v šesti letech. Pozdìji Smetana studoval na gymnáziu v rùzných mìstech, avšak ne pøíliš úspìšnì. V Praze pak svá studia ukonèil vlastnì hrubým porušením káznì – pøestal chodit do školy. Zaujal ho kulturní a spoleèenský život v Praze a vìnoval se hudební èinnosti. Po roztržce s otcem zakonèil pak studia pod dohledem staršího bratrance, který byl profesorem na premonstrátském gymnáziu v Plzni. Po smíøení se s otcem se Smetana vrátil do Prahy a byl pevnì rozhodnut vìnovat se pouze hudbì. Finanèní situace otcova se zhoršila, Smetana nemohl poèítat s jeho podporou a tak se vynoøila pøed ním starost o živobytí. V roce 1844 se mu ale podaøilo získat místo uèitele hudby v rodinì hrabìte Leopolda Thuna. Navíc ho jeho budoucí tchynì seznámila s Josephem Prokschem, který ho vyuèoval soukromì kompozici. Proksch byl vynikající uèitel a jeho ústav byl nejuznávanìjší v Praze. A tak Smetana zaèal systematicky studovat hudbu. V roce 1847 studium u Proksche i vyuèování u Thunù ukonèil.

84. Bedøich Smetana
Zhruba asi deset fotografií, jež postihují podobu Bed icha Smetany (18241884), není tou nejlepší p edlohou pro výtvarné ztvárn ní mistrovy tvá e.
http://www.uh.brod.cz/kultura/skladatele/smetana/ram.htm
Tato stránka je navržena s využitím "rámeèkù", takže její obsah je možné procházet s pomocí prohlížeèe podporujícího "rámeèky".

85. Bedřich Smetana - Wikipedie, Otevřená Encyklopedie
Bed ich smetana (2. b ezna 1824 Litomyšl – 12. kv tna 1884 Praha) byl významným eským hudebním skladatelem, dnes známým p edevším cyklem symfonických básní
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bedřich_Smetana
Bedřich Smetana
Z Wikipedie, otevřen© encyklopedie
Skočit na: Navigace Hled¡n­ Bedřich Smetana V½znam: Narozen­ Datum: 2. března M­sto: LitomyÅ¡l šmrt­ Datum: 12. května M­sto: Praha Cit¡t Bedřich Smetana 2. března LitomyÅ¡l 12. května Praha ) byl v½znamn½m česk½m hudebn­m skladatelem, dnes zn¡m½m předevÅ¡­m cyklem symfonick½ch b¡sn­ M¡ vlast a operami LibuÅ¡e a Prodan¡ nevěsta . Jeho skladby vznikaly v obdob­ romantismu
editovat Život
Smetana se již od sv½ch 4 let na popud sv©ho otce věnoval hudbě. Učil se hr¡t na housle a později i na klav­r. V Å¡esti letech poprv© vystoupil na veřejnosti s předehrou k Auberově opeře Něm¡ z Portici u př­ležitosti akademie filosofů. Po absolvov¡n­ z¡kladn­ Å¡koln­ doch¡zky Å¡el studovat gymn¡zium v Plzni , ale studiu se moc nevěnoval. V 15-ti letech při n¡vÅ¡těvě př­buzn½ch v Nov©m Městě nad Metuj­ milostně vzplanul ke sv© o rok starÅ¡­ sestřenici Louise. Se sv½mi rodiči se zºÄastnil Jiřinkov© slavnosti. Zkomponoval polky Lousina polka a Jiřinkov¡ polka . Po odmaturov¡n­ odch¡z­ za prac­ do Prahy , kde studuje hudbu u Josefa Proksche , s¡m se živ­ jako učitel hudby v rodině hraběte Leopolda Thuna Pot© roku zakl¡d¡ svůj vlastn­ hudebn­ ºstav a roku se žen­ s Kateřinou Kol¡Å™ovou, s n­Å¾ m¡ během 5-ti let čtyři dcery: Gabrielu

86. Klassika: Bedřich Smetana (1824-1884)
Translate this page Informationen zu Leben und Werk von Bed ich smetana (1824-1884)
http://www.klassika.info/Komponisten/Smetana/index.html
Navigation: Klassika Komponisten S Bedřich Smetana (1824-1884) Rubriken Einkaufen Service Link-Tipps
Bedřich Smetana (1824-1884)
Pers¶nliche Daten:
Geburtstag: 2. M¤rz 1824
in LitomyÅ¡l, B¶hmen Todestag: 12. Mai 1884
in Prag, B¶hmen Grabst¤tte: VyÅ¡ehrader Friedhof
Werkverzeichnis:
Werke sortiert nach Opuszahl 10 Eintr¤ge Werke sortiert nach Musikgattung 27 Eintr¤ge Werke sortiert nach Entstehungszeit 14 Eintr¤ge Werke sortiert nach Titel 27 Eintr¤ge
Kaufempfehlungen:
CD-Tipps DVD-Tipps
Links:
Artikel bei Wikipedia deutsch Letzte „nderung am 22.8.2007
Suche bei den Klassika-Partnern: Web www.klassika.info
CDs, DVDs und B¼cher. Go
Suchbegriffe:

87. Bedřich Smetana - Wikipedia
Translate this page Zu Hause und während seiner Schulzeit sprach smetana stets deutsch. Erst als Erwachsener entwickelte er ein tschechisches Nationalgefühl, erlernte die
http://de.wikipedia.org/wiki/Bedřich_Smetana
Bedřich Smetana
aus Wikipedia, der freien Enzyklop¤die
Wechseln zu: Navigation Suche Portr¤tfoto von Bedřich Smetana Bedřich Smetana anh¶ren i ˈbɛd rʒɪɣ ˈsmɛtana 2. M¤rz in Leitomischl (LitomyÅ¡l), Ostb¶hmen 12. Mai in Prag ; Geburtsname: Friedrich) war ein b¶hmischer Komponist . Sein bekanntestes Werk ist „Die Moldau“ (Vltava) aus dem sinfonischen Zyklus Mein Vaterland (M¡ Vlast).
Inhaltsverzeichnis
 • Leben Werke
  Bearbeiten Leben
  Smetana-Denkmal in LitomyÅ¡l Smetana war der Sohn von FrantiÅ¡ek Smetana (1777-1857), einem Bierbrauer im Dienst von Familien aus b¶hmischen Adelsgeschlechtern, wie Waldstein Czernin und anderen. Er wurde auf den Namen Friedrich getauft. Zu Hause und w¤hrend seiner Schulzeit sprach Smetana stets deutsch. Erst als Erwachsener entwickelte er ein tschechisches Nationalgef¼hl , erlernte die tschechische Sprache und ¤nderte seinen Vornamen bewusst zur tschechischen Namensform Bedřich . Sein erster tschechischer Brief stammt aus dem Jahre 1856, in seinen Tageb¼chern verwendete er jedoch die deutsche Sprache bis 1861. Smetana bekam fr¼h Klavierunterricht. Von einem Auftritt von

88. PRAHA.cz - Bedřich Smetana, Světově Známý Hudební Skladatel
Seznámení s významným eským skladatelem Bed ichem Smetanou, autorem opery Prodaná nev sta, cyklu symfonických básní Má vlast a mnoha dalších d l.
http://www.praha.cz/berich-smetana.html
var currentFontSize = 3; Skip to content var curtool = document.getElementById('ja-tool-wide'); var curcolor = document.getElementById('ja-tool-bluecolor');
fadetime = 3000; PRAŽSK‰ HOTELY, APARTMNY, UBYTOVN V PRAZE
5, 4, 3 hvězdičkov© hotely v Praze, apartm¡ny, hostely a dalÅ¡­ ubytov¡n­ v Praze
PRAGUE HOTELS, APARTMENTS LODGING IN PRAGUE
5, 4, 3 Stars Prague hotels, Prague apartments lodging options in Prague
PRAG HOTELS, APPARTEMENTS, PRAG UNTERKUNFT
5, 4, 3 Sterne Prag Hotels, Prag Appartements, Unterkunft in Prag
švod
O Praze Bedřich Smetana Bedřich Smetana Bedřich Smetana, jeden z naÅ¡ich nejv½znamnějÅ¡­ch česk½ch hudebn­ch skladatelů, se narodil 2. března 1824 v LitomyÅ¡li do z¡možn© rodiny sl¡dků. Bedřichův otec FrantiÅ¡ek měl velice r¡d hudbu, a proto s n­ sv©ho syna začal seznamovat už v ran©m dětstv­. Mal½ Smetana se učil hr¡t od 4 let na housle a později i na klav­r. Dnes je zn¡m½ předevÅ¡­m sv½m cyklem symfonick½ch b¡sn­ M¡ vlast a operami, LibuÅ¡e a Prodan¡ nevěsta. Život
Bedřich Smetana odch¡z­ po absolvov¡n­ z¡kladn­ Å¡koln­ doch¡zky studovat na gymnasium do Plzně, ale v­ce než studiu se věnuje hudbě. Po maturitě se živ­ jako učitel hudby v Praze u hraběte Leopolda Thuna a zač­n¡ komponovat svoje prvn­ skladby. Z¡roveň se seznamuje s vynikaj­c­m učitelem Josephem Prokschem, kter½ ho soukromě učil kompozici.

89. CLASSICAL MUSIC ARCHIVES: Biography Of Bedřich Smetana
Biography from the Concise Oxford Dictionary of Music. Over 35 complete files offered in MIDI, MP3, and Windows Media audio formats, including live
http://www.classicalarchives.com/bios/codm/smetana.html

Click to renew your subscription for only $20!
Click to send a personalized Gift Membership for only $20! Login to be recognized as a subscriber. Click to subscribe to the Archives for $25/year
Link the CMA Send the CMA
Enable Javascript Discussion Forum
Concise Oxford Dictionary of Music, 4th edition
by Michael Kennedy and Joyce Bourne

By permission of Oxford University Press
Find
See also the Index of Biographies and the
Oxford University Press titles we recommend...

b d Wallenstein's Camp (1858-9). Returned to Prague 1861 but, through financial instability, toured Europe as concert pianist until 1863, coinciding with reawakening of Cz. nationalist fervour after Austria's defeat by Hungary. Became cond. of a Prague choral soc. and critic for daily newspaper. His patriotic opera The Brandenburgers in Bohemia , was prod., after much controversy, at Prague Provisional Th. (est. 1862) in 1866 and won him public success. Smetana was appointed cond. of the th. and dir. f.p. of The Bartered Bride (1866), which was a failure. For laying of foundation-stone of permanent Prague Nat. Th. in 1868 he comp. the opera

90. Bedøich Smetana - Seminarky.cz
Práce popisuje životní události a jejich odrazy v díle Bed icha Smetany. Velký d raz je kladen na spole enskou stránku života a vztahy s osobnostmi té doby.
http://www.seminarky.cz/detail.php?id=834

91. Bed Ich Smetana House (D M Bed Icha Smetany) - Luha Ovice
, The luxurious D m Bed icha Smetany is located in the centre of the spa.......D m Bed icha Smetany hotel restaurant. Contractual partners
http://www.czecot.com/en/results/hotely-info.php?id=2759

92. SMETANA - Bedøich Smetana - Referát, životopis, Dílo - VELIKÁNI.cz
Bed ich smetana se narodil 2. b ezna 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František a pracoval jako sládek v zámeckém pivovaru v Litomyšli.
http://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=smetanab&kat=umehu

93. NM-Navštivte Nás-Muzeum Bedøicha Smetany
Muzeum Bed icha Smetany sídlí od roku 1936 v p ekrásné novorenesan ní budov bývalé Starom stské vodárny z 80.let 19.století na vltavském b ehu v t sném
http://www.nm.cz/sluzby-detail.php?f_id=12

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 5     81-93 of 93    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 

free hit counter