Geometry.Net - the online learning center
Home  - Composers - Ciurlionis Mikalojus Konstantinas
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 3     41-60 of 66    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Ciurlionis Mikalojus Konstantinas:     more books (44)
 1. Mikalojus Konstantinas Ciurlionis by Jonas Bruveris, 1973
 2. Mikalojus Konstantinas Ciurlionis Reproductions by Lionginas Sepetys, 1976
 3. Mikalojus Konstantinas Ciurlionis: Reprodukcijos = reproductions by M. K Ciurlionis, 1976
 4. Laiskai Sofijai by Sofija Kymantaite-Ciurlioniene , Vytautas Landsbergis ,Aleksandras Zirgulys Mikalojus Konstantinas Ciurlionis , 1973
 5. Ciurlionis by Mikalojus Konstantinas, 1977-01-01
 6. Ciurlionis: Painter and Composer. Collected Essays and Notes, 1906-1989, with 209 illustrations
 7. Ciurlionis und die litauische Malerei 1900-1940: 2. Juli-3. September 1989, Wilhelm-Lehmbruck-Museum der Stadt Duisburg (German Edition)
 8. M.K. Ciurlionis: Kurejas ir zmogus by Stasys Yla, 1984
 9. Ciurlionis, par exemple (French Edition)
 10. A Boy in Russia (East European biography series) by Vladimir Karpovich Debogorii-Mokrievich, 1983-04
 11. The sonata of Icarus by Jurgis Gliauda, 1968
 12. M.K. Ciurlionis: Time and content by Vytautas Landsbergis, 1992
 13. Atsiminimai apie M.K. Ciurlioni by Jadvyga Ciurlionyte, 1994
 14. Ciurlionio kelias

41. Rengiama Konferencija Mikalojaus Konstantino Iurlionio Keliais .
mikalojus konstantinas iurlionis ir Plung . 17.15 Diskusijos. Reng jai M.K. iurlionio draugijos Senosios Var nos skyrius
http://www.telsiai.aps.lt/ava/content/news.jsp;jsessionid=AA1DD24D38472420EA7E4E

42. Referatas - Mikalojus Konstantinas Iurlionis (1875 – 1911)
Svarbiausios autobiografin s žinios mikalojus konstantinas iurlionis (18751911). Grafikas ir kompozitorius. Muzikos mok si pas t v vargoninink .
http://www.mokslai.com/referatai/referatas/12119.html
var rewrite_base='http://www.mokslai.com/'; var mod_rewrite = 1; Paieška
Dalykas Visi dalykai Anglų kalba Aplinkosauga Apskaita Astronomija Biologija Chemija Dailė Draudimas Ekonomika Elektromechanika Elektronika Etika Filologija Filosofija Finansai Fizika Geografija Geologija informatika Inzinerija Istorija Kalbos kultura Komunikacijos Kūno kultūra Lietuvių kalba Logistika Lotynų kalba Maisto pramonė Matematika Mechanika Medicina Muzika Pedagogika Politologija Prekyba Psichologija Raštvedyba Religija Rinkodara Rusų kalba Socialinis darbas Sociologija Sportas Statistika Statyba Sveikata Teisė Tikyba Turizmas Vadyba Verslo planai Viesasis administravimas Vokiečių kalba Žemės ūkis
Prisijungimas Prisijungimo vardas: Slaptažodis: Prisiminti slaptažodį: Pamiršai slaptažodį?
Pagrindinis meniu Registracija Nauji darbai Dalykai Skelbimai ... Susisiekite
Draugai
Pazintys.lt

Pazintys suaugusiems

Apmokestink tinklapius

Klasiokai.lt
...
Draugai.lt

Skelbimai Peržiūrėti visus Paieška Naujas skelbimas Detalės Pavadinimas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875 – 1911) Apibūdinimas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875 – 1911) – lietuvių dailininkas, kompozitorius – profesionaliosios lietuvių muzikos pradininkas, savo kūryba peržengęs nacionalinės kultūros ribas.

43. CEEOL The Spaces Of Creation , Issue 04 /2006
Translated Title, Unidentified Cycles of mikalojus konstantinas iurlionis’ Music. Raising the Problem. Publication, The Spaces of Creation (04/2006)
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=a68d4829-449a-4b63-bb22-f7d9

44. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis - Wikipedia, Wolna Encyklopedia
mikalojus konstantinas iurlionis (ur. 22 wrze nia 1875 w Oranach, zm. 10 kwietnia 1911 w Pustelniku ko o Warszawy) litewski kompozytor, malarz i grafik.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikalojus_Konstantinas_Čiurlionis
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Z Wikipedii
Skocz do: nawigacji szukaj Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Znaczek pocztowy Związku Radzieckiego, M. K. Čiurlionis, (Michel 4392, Scott 4357) Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (ur. 22 września w Oranach , zm. 10 kwietnia w Pustelniku koło Warszawy litewski kompozytor malarz i grafik Jako 14-letni chłopiec grał w słynnej orkiestrze ks. M. Ogińskiego ; z jego pomocą kształcił się w Warszawie ( ), m.in. u Antoniego Sygietyńskiego i Zygmunta Noskowskiego . W latach kontynuował studia w Lipsku . Początkowo uprawiał malarstwo modernistyczne i symboliczne; jako grafik tworzył fluoroforty, plakaty, ilustracje do książek. Od około tworzył na wp³Å‚ abstrakcyjne obrazy malowane techniką tempery o muzycznych tytułach (np. dyptyk Preludium i Fuga - około ). Namalował ok. 300 obraz³w, z kt³rych wiele wystawionych jest muzeum Ciurlionisa w Kownie . Ulegał wpływom Arnolda B¶cklina , A.V. Beardsleya i Ferdynanda Ruszczyca . W abstrakcyjnych układach kompozycji zawierał impresje muzyczne. Trzyczęściowe prace malowane temperą układał w cykle sonat: Sonata Węża, Sonata Morza, Sonata Piramid. Inne kompozycje: kantata De profundis na ch³r i orkiestrę (1899), około 200 utwor³w fortepianowych, szkice do niezrealizowanej opery J¼rate, opracowania pieśni ludowych. Jego tw³rczość miała duży wpływ na wsp³Å‚czesną sztukę Litwy.

45. XXI Amþius
mikalojus konstantinas iurlionis (18751911) gim Var noje, vargonininko Konstantino iurlionio ir Adel s Marijos Magdalenos Radmanait s- iurlionien s
http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/11/08/atmi_01.html
Atnaujintas 2006 lapkrièio 8 d. Nr.83
Krikðèioniðkos minties, kultûros ir visuomenës laikraðtis RUBRIKOS
Pirmasis puslapis
Atmintis

Darbai

Istorijos vingiai
...
Þvilgsnis

ARCHYVAI 2001 metai
2002 metai

2003 metai

2004 metai
...
2006 metai
Mikalojus Konstantinas Èiurlionis – didysis Lietuvos menininkas Andrius TEIÐERSKIS Mikalojus Konstantinas Èiurlionis Mikalojus Konstantinas Èiurlionis (1875-1911) gimë Varënoje, vargonininko Konstantino Èiurlionio ir Adelës Marijos Magdalenos Radmanaitës-Èiurlionienës ðeimoje. Konstantinas buvo vyriausias ið devyniø ðeimos vaikø. Polinká á muzikà jis paveldëjo ið savo tëvo vargonininko, o pirmuosius jo estetinius ágûdþius þadino ir vaizduotæ ugdë nepaprastai graþios, miðkuose skendinèios Druskininkø apylinkës, dzûkø pasakos bei padavimai, skambios lietuviø liaudies dainos. 1889 metais jis pateko á Mykolo Oginskio orkestro mokyklà Plungëje. Ðioje mokykloje Èiurlionis mokësi pûsti fleità, grojo orkestre, bandë komponuoti pirmuosius muzikos kûrinëlius, o laisvalaikiu daþnai nuklysdavo á vaizdingesnes apylinkës vietoves ir jas pieðdavo. M.K.Èiurlionio gyvenimas buvo trumpas, bet intensyvus. Per 35-erius metus jis sukûrë daugiau kaip 200 muzikos kûriniø ir apie 300 tapybos darbø, ið kuriø beveik në vieno nebuvo parduota autoriui gyvam esant. 1967 metais pastatytame moderniame muziejuje Lietuvoje, Kaune, sutelkti ir saugomi beveik visi ðiuo metu þinomi menininko paveikslai, grafikos darbai, muzikos kûriniø rankraðèiai.

46. Bernardinai.lt : Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: „MiÅ¡ke“, â
Lietuvi muzikos ir dail s klasikas mikalojus konstantinas iurlionis (1875 1911) muzikos mok si Varšuvos (1894-1899) ir Leipcigo (1901-1902)
http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/32627

47. Skirtukai
iurlionis mikalojus konstantinas. *** K ryba K ryba. Muzika liet. k K ryba. Muzika užs. k K ryba. Tapyba liet. k K ryba. Tapyba užs. k
http://vaizdai.lnb.lt/asmen/temos.asp?asmid=6726

48. Lithuanian Music Performers Information Center
Laureates of the International mikalojus konstantinas iurlionis Piano and Organ Competition. Laureates of piano competition Edvinas Minkštimas (Lithuania,
http://www.musicperformers.lt/vid.php3?menu_id=7&news_id=101&lang=en&arc=1

49. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis | Classical Music Shop
MusicFayre mikalojus konstantinas iurlionis. mikalojus konstantinas iurlionis. Baltic Organ Music Hans-Ola Ericsson. BIS Recording
http://www.musicfayre.com/classical_music/name/mikalojus_konstantinas_Čiurlio
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Baltic Organ Music - Hans-Ola Ericsson
BIS Recording
1 CD En savoir plus Usually ships within 2 weeks. Ajouter au panier Eruditor Ltd and its partners xxx
Rechercher
Catalogue int©gral
Cilea, Francesco Recherche d©taill©e
Alphabetical Indexes
Composers
Interpreters And Ensembles
Parcourir
Accordion
Alto

Ballet

Band
...
Wind Ensemble

Votre panier est vide.
Votre compte
Avez-vous d©j  achet© un article sur notre site?
Inscrivez-vous, s'il vous pla®t.
Nos pages d'aide
Comment consulter le catalogue Comment utiliser le panier Claims And Returns Terms And Conditions ... Nous contacter
Adapter
Langue:
English
Deutsch
Monnaie:
EUR GBP USD
Font size:
Small Medium Large

50. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis - Wikipédia
Translate this page mikalojus konstantinas iurlionis (Var na, 22 de setembro de 1875 – Pustelnik, próximo a Varsóvia, 10 de abril de 1911) foi um prolífico pintor e compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mikalojus_Konstantinas_Čiurlionis
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Origem: Wikip©dia, a enciclop©dia livre.
Ir para: navega§£o pesquisa Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Compositores Lista de compositores Per­odos Idade M©dia Renascen§a Barroco Classicismo ... Vanguardismo Gªneros musicais Sinfonia Concerto Sonata “pera ... Madrigal Formas musicais Balada Estudo Forma-sonata Fuga ... Scherzo Instrumentos Cordas Sopro Percuss£o Teclados ... Vocal Interpreta§£o Orquestras e Conjuntos Sinf´nicos Companhias de ³pera Maestro Mºsicos ... Canto Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Varėna 22 de setembro de Pustelnik , pr³ximo a Vars³via 10 de abril de ) foi um prol­fico pintor e compositor lituano , tendo criado durante seus 35 anos de vida aproximadamente 300 pinturas (das quais a maior parte encontra-se exposta no Museu Nacional de Arte M. K. Čiurlionis , em Kaunas ) e 250 pe§as musicais . Suas obras exerceram profunda influªncia na cultura lituana moderna.
ndice

51. Dokument S Rašas
16 atviruk aplanke. iurlionis, mikalojus konstantinas (1875-1911) mikalojus konstantinas iurlionis, 1875 09 22-1911 04 10 reprodukcij rinkinys.
http://www.libis.lt:8080/owalnbk/esi?cAutorius=čiurlionis&cKalba=rus&cLang=lt

52. Dariaus Kucinsko Svetaine
Symmetry in creative work of mikalojus konstantinas iurlionis Arnoldas Šionbergas ir mikalojus konstantinas iurlionis gyvenimo ir k rybos paralel s .
http://www.dariuskucinskas.hmf.ktu.lt/pranesimai_text.htm
Extramusical features of M. K. Èiurlionis' music [Ekstramuzikinës M. K. Èiurlionio muzikos ypatybës]. Praneðimas perskaitytas XVIII-ajame Tarptautinës muzikologø draugijos kongrese Züriche (18th Congress of the International Musicological Society). Züricho universitetas, liepos 10-15 d. Score as a message: archeology of compositional process of M. K. Èiurlionis [Partitûra kaip praneðimas: M. K. Èiurlionio kûrybinio proceso archeologija]. Praneðimas perskaitytas 9-ajame tarptautiniame muzikos prasmës kongrese Romoje (ICMS9 - International Congress on Music Signification). Roma, Tor Vergata universitetas, rugsëjo 18-23 d.
Neiðlikæ Èiurlionio muzikos rankraðèiai. Praneðimas perskaitytas tarptautinëje mokslinëje konferencijoje “Èiurlionio amþius”, skirtoje M.K. Èiurlionio 130-osioms gimimo metinëms. Kaunas, Nacionalinis M.K. Èiurlionio dailës muziejus, rugsëjo 22-23 d. Muzikos technologijø studijos Lietuvoje ir uþsienyje . Praneðimas perskaitytas
Kauno muzikos teorijos ir istorijos dalykø mokytojø konferencijoje
“Kultûros paþinimas muzikos teorijos dalykø pamokose”. Kaunas, vasario 26 d.

53. Čiurlionis Kitaip
mikalojus konstantinas iurlionis – bene garsiausias ir pla iausiai išpopuliarin s Lietuvos vard menininkas muzikas. Bet pa ios Lietuvos jaunimas mažai
http://ciurlioniskitaip.com/
Kviečiame į tarptautinį festivalį „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis kitaip”
Druskininkai, „Saulės takas“ 2007 rugpjūčio 1-3 d.
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – bene garsiausias ir plačiausiai išpopuliarinęs Lietuvos Prašome rasti savo krašte kolektyvą, kuris galėtų dalyvauti festivalyje “MKČ kitaip”, kuris paruoštų dvi MKČ kūrinių interpretacijas ir atliktų 45 min. savo pristatomąją programą. Organizatoriai padengia nakvynės, maitinimo išlaidas bei skiria dienpinigius. Tikimės, kad šis pradedamas bendradarbiavimas su Lietuva, Alytaus apskritimi, Druskininkais dar labiau suartins tautas, skatins turizmą bei domėtis vienas kito kūryba ir šalimi, .
Herein we invite you to an international festival “Different Ciurlionis”
Druskininkai , „Saules takas“ 1-3 august 2007
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis is probably the most famous Lithuanian artist-musician having popularized his country abroad. Herein we ask for your assistance in searching for a group of artists which could represent your country during “MKC Differently”. They need to prepare interpretations of 2 works by MKC and to perform their presentation program that should last for 45 min. The organizers will cover the accommodation and food expenses and also grant the participants with daily allowance. They could also introduce the participants to the creation of MKC supplying with relevant audio material. We truly hope that this new cooperation with Alytus region, the Republic of Lithuania, will unite our nations as well as inspire further interest in each other’s culture and land encouraging cultural and artistic tourism.

54. Tingiu.lt - Išplėsta Paieška - Referatai, Rašiniai, Kursiniai, Versl
Rašinio pavadinimas, mikalojus konstantinas iurlionis. Mokslo staiga, Vid. mokykla. Klas /kursas, 8 kl. Aprašymas, Geras referatas, gautas 8 bal
http://www.tingiu.lt/essays/view/index.php?essay_id=3329

55. ..::PENKI.LT::Ieškok: Kas Yra Kas
mikalojus konstantinas iurlionis. 187509-22 Var na 1911-04-10 Pustelnikas (netoli Var nos). Grup Kult ra. Išsilavinimas
http://ieskok.penki.lt/Default.aspx?Lang=LT&Element=WhoIsWho&Who=Show&TopicID=15

56. Www.ciurlionis.lt
Žinios apie muziej , jo dail s rinkinius ir parodas, virtualus MK iurlionio informacijos centras. Kaunas
http://www.ciurlionis.lt/

57. Untitled Document
Visame pasaulyje yra net 76 parodos, galerijos, kur eksponuojami M. K. iurlionio k riniai. Lietuvoje galite apsilankyti Mikalojaus Konstantino iurlionio
http://www.namna.akmene.lt/kompozitoriai/ciurlionis.htm
skip to: page content links on this page site navigation footer (site information)
Kompozitoriai
Naujienos Susipaþinkime su... Kompozitoriai Tarp kitko ... Projektinë veikla Reklama
Mikalojus Konstantinas ÈIURLIONIS
Aistë ALMANAITË NAMNA vyr. redaktoriaus pavaduotoja M.K. ÈIURLIONIS (interneto nuotr.) Trumpa biografija. M. K. Èiurlionis — kompozitorius. Nors M. K.Èiurlionis pirmiausia vertinamas kaip dailininkas, jo muzikinë kûryba yra ne maþiau originali ir reikðminga lietuviø muzikos raidai. Pirmiausia jis susidomëjo bûtent kompozicija, o tik po to pasinërë tapybon. Per savo trumpà gyvenimà Èiurlionis sukûrë apie 300 kûriniø chorui, fortepijonui, vargonams, styginiø kvartetui ir orkestrui. Be to, jis yra pirmasis lietuviø kompozitorius, kûræs simfoninæ ir kamerinæ muzikà. M. K. Èiurlionio muzikos palikimà sudaro simfoninë, chorinë ir fortepijoninë muzika, kûriniai styginiø ansambliams ir vargonams. Simfoninës poemos "Miðke" ir "Jûra" turi vëlyvojo romantizmo bruoþø. Chorinë muzika pagrásta klasikos tradicijomis. M. K. Èiurlionis vienas pirmøjø Lietuvoje sukûrë meistriðkai polifoniðkai iðplëtotø chorinio þanro kûriniø.
Gausiausia ir originaliausia ið M. K. Èiurlionio muzikiniø kûriniø yra fortepijoninë kûryba. Ji turi vëlyvojo romantizmo, kai kuriø naujosios ekspresionistinës, konstruktyvistinës ir neoklasicistinës XX a. muzikos bruoþø.

58. Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Menų Mokykla
Nacionalin Mikalojaus Konstantino iurlionio men mokykla. www.ciurlioniomm.lt / ciurlionke.tinkle.lt T. Kosciuškos g. 11
http://wikimapia.org/2398162/lt/Nacionalinė_Mikalojaus_Konstantino_Čiurlio
World Lithuania Vilniaus Vilnius , 2 km from center Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
www.ciurlioniomm.lt
ciurlionke.tinkle.lt
T. Kosciuškos g. 11
tags: mkc mkč ciurlionke čiurlionkė čiurlionio menų mokykla nacionalinė
type: School, college
This place needs an english description, make it
place comments:

10 months ago pifas beje...db ne gimnazija... ;) 10 months ago ARETAS 6A. NACIONALINĖ M.K.ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLA 10 months ago ARETAS 6A. VA.
9 months ago Ciau ciau koks skirtumas... mokykla ar gimnazija... wistiek pati geriausia ;DDD niekur kitur nesutiksiu tokiu nerealiu zmoniu ir niekur kitur tiek nezwengsi is administracijos ;DD 9 months ago Informacija / support Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla/
National M.K.Ciurlionis School of art
Oficialus mokyklos puslapis/ Official school webpage: http://www.ciurlioniomm.lt Moksleivių svetainė/ students webpage: http://ciurlionke.tinkle.lt add your comment in Lithuanian Place 4272960 Place 4272961 Place 4272962 Place 4272963 ... KML Edited: 8 months ago Languages: lt

59. Knyga, CD Ar DVD. Ásigykite Pas Mus - Tai Paprasta Ir Patogu !
Šis leidinys – tai Mikalojaus Konstantino iurlionio piešini , kompozicij eskiz ir grafikos katalogas, sudarytas ilgamet s M. K. iurlionio muziejaus
http://www.patogupirkti.lt/book/book.asp?isbn=5420016052

60. Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Èiurlionio Dailës Muziejus
Mikalojaus Konstantino iurlionio memorialinis muziejus Antano Žmuidzinavi iaus memorialinis muziejus Adel s ir Pauliaus Galauni namai
http://ei.libis.lt:8080/arc/2003-12-23/0/353b4f982cd5ed8a7c242ae4184b4cfc
NACIONALINIS MIKALOJAUS KONSTANTINO ÈIURLIONIO DAILËS MUZIEJUS Adresas
Ekspozicijos lankymo laikas

Informacija lankytojui

Muziejaus rinkinys
... Vaikø meno laboratorija kvieèia á uþsiëmimus
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus Adresas
V. Putvinskio g. 55, LT-3000 Kaunas.
Tel. (8-37) 229475.
Faksas (8-37) 222606.
El. paðtas: info@smic.lt MKC@takas.lt
Muziejaus adresas internete:
http://www.travel-lithuania.com/ciurlionismuseum/welcome_lt.htm
Ðiuolaikinio meno informacijos centro tinklapis „Kauno menas ðiandien“ www.smic.lt Ekspozicijø lankymo laikas Antradieniais-sekmadieniais 11.00-17.00 val. Informacija lankytojui Ekskursijos uþsakomos telefonu (8-37) 323603. Bilietø kainos: 5 Lt - M. K. Èiurlionio dailës muziejuje, M. Þilinsko dailës galerijoje, Velniø muziejuje; 3 Lt - Paveikslø galerijoje, Keramikos muziejuje; 2 Lt - memorialiniuose muziejuose. 50 % nuolaida taikoma moksleiviams, studentams, bûtinosios tarnybos kariams, pensininkams. Nemokamai muziejø lankyti gali ikimokyklinio amþiaus vaikai, vaikø namø auklëtiniai, I ir II grupës invalidai, Respublikos muziejininkai, Tarptautinës muziejø tarybos (ICOM) nariai, Dailininkø ir Þurnalistø sàjungø nariai, Dailës akademijos, Vytauto Didþiojo universiteto Menø fakulteto studentai, dailës mokyklø mokiniai.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 3     41-60 of 66    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | Next 20

free hit counter