Geometry.Net - the online learning center
Home  - Book_Author - Sirius R U
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 200    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Sirius R U:     more books (34)
 1. Mondo 2000 a Users Guide Signed Edition by R U Sirius, 1992-01-01
 2. Everybody Must Get Stoned by R.U. Sirius, 2009-04-01
 3. How to Mutate and Take Over the World by St. Jude, R. U. Sirius, 1996-02-20
 4. 21st Century Revolutionary: R.U. Sirius 1984-1998 by Eve Berni, 1999-06-01
 5. The Revolution: Quotations from Revolution Party Chairman R. U. Sirius by R. U. Sirius, 2000-05
 6. THE CYBERPUNK HANDBOOK by ST JUDE, R.U. SIRIUS, BRUCE STERLING (FOREWORD) BART NAGEL, 1996
 7. Counterculture Through the Ages by Ken [a.k.a. R.U. Sirius] and Dan Joy Goffman, 2004
 8. Mondo 2000 Magazine (Issue 11)
 9. Mondo 2000: A User's Guide to the New Edge : Cyberpunk, Virtual Reality, Wetware, Designer Aphrodisiacs, Artificial Life, Techno-Erotic Paganism, an by Rudy Rucker, R. U. Sirius, et all 1992-11
 10. Mondo 2000, No. 7, 1992 by R.U. Sirius, 1992
 11. Our right to death: how medical breakthroughs challenge easy answers about suicide.(Unplugged: Reclaiming Our Right to Die in America)(Book review): An article from: Reason by R.U. Sirius, 2007-02-01
 12. How to Mutate and take Over the World by R. U. Sirius, 1996
 13. How to Mutate & Take Over World by R.U. Sirius, 1997-11-11
 14. The Revolution Quotations from Revolution Party Chairman R. U. Sirius by Introduction by Andrei Codrescu, 2000-01-01

1. New World Disorder Magazine Interview With RU Sirius
Confusion is Next An Interview With RU Sirius
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

2. The Official Home Of The REVOLUTION
A _QUOTATION_broadbased, non-ideological anti-authoritarian political party/organization_QUOTATION_ book and site from R.U. Sirius. Complete with
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

3. Life Enhancement Products Presents NeoFiles
Transgenic Bunny Rabbit of the Universal Mind Edited By R.U. Sirius. Start the universe with a few rules.
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

4. How To Mutate And Take Over The World - SIRIUS, R. U. AND ST. JUDE
How to Mutate and Take Over the World; SIRIUS, R. U. AND ST. JUDE. Offered by The Bohemian Bookworm
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

5. B Cker Skrivna Av F Rfattaren Sirius R. U. - Bokkap.se
Counterculture Through the Ages From Abraham to Acid House. Goffman, Ken / Joy, Dan / Sirius, R. U. Trade Cloth, Villard Books Design for Dying
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

6. B Cker Skrivna Av Sirius, R. U. - Bokrecensioner.se
sirius, r. u.
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

7. Mondo 2000; A User's Guide To The New Edge - RUCKER, RUDY, SIRIUS
Mondo 2000; A User's Guide to the New Edge; RUCKER, RUDY, SIRIUS, R U QUEEN MU EDS.. Offered by Brown Studies
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

8. Mondo, A Users Guide To The New Edge - RUCKER, RUDY SIRIUS, R U
Mondo, A Users Guide to the New Edge; RUCKER, RUDY SIRIUS, R U MU, QUEEN. Offered by Lost Books (Meisterco Limited)
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

9. Mondo 2000 A User's Guide To The New Edge - Rucker, Rudy
Mondo 2000 A User's Guide to the New Edge Rucker, Rudy, Sirius, R.U., Mu, Queen HarperTrade NEW AGE MOVEMENT BODY MIND SPIRIT GENERAL
http://tmsyn.wc.ask.com/r?t=an&s=hb&uid=24312681243126812&sid=343126

10. Àññîöèàöèÿ ÑÈÐÈÓÑ :: Îáùåðîññèéñêîå îáúåäèí
The summary for this Russian page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.sirius.ru/

Ñêà÷àòü æóðíàë (PDF)

Ñêà÷àòü æóðíàë (PDF)

 ïåðèîä ñ 10 ïî 16 ìàðòà 2005 ãîäà â ãîðîäå àííîâåð (åðìàíèÿ) ñîñòîèòñÿ Âñåìèðíàÿ âûñòàâêà CeBIT 2005. [ 25 - 29 îêòÿáðÿ 2004 ãîäà. Ñåìèíàðû Ìàðêà Ïîëêà, ñîçäàòåëÿ CMM ïî ïðèìåíåíèþ ìîäåëè CMM [ Ìàòåðèàëû èíòåðíåò-æóðíàëà Oracle Magazine - ßíâàðü/Ôåâðàëü 2004 ïî âîïðîñàì ÔÖÏ "Ýëåêòðîííàÿ Ðîññèÿ" ñìîòðèòå â ðàçäåëå [
 ïåðèîä ñ 24 ïî 30 àâãóñòà 2003 ãîäà Ìåæôðàêöèîííîå äåïóòàòñêîå îáúåäèíåíèå â îñóäàðñòâåííîé Äóìå ÐÔ, Àññîöèàöèÿ «ÑÈÐÈÓÑ», êîìïàíèÿ ORACLE ïðîâîäÿò íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ íà òåìó: «Oracle. Ñîâðåìåííûå ðåøåíèÿ â «Ýëåêòðîííîé Ðîññèè». [
Çà ïåðèîä ñ íà÷àëà ðàáîò â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ýëåêòðîííàÿ Ðîññèÿ» âñåì ó÷àñòíèêàì åå ðåàëèçàöèè ñòàëî ÿñíî, ÷òî óñïåõ ïðèäåò òîëüêî ïðè îáúåäèíåíèè óñèëèé çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Îäíèì èç ïðèìåðîâ ïëàíîìåðíîé ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî îáúåäèíåíèþ ýòèõ óñèëèé ñòàëà ïðîøåäøàÿ 23-31 àâãóñòà 2003 ã. íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Oracle. Ñîâðåìåííûå ðåøåíèÿ â «Ýëåêòðîííîé Ðîññèè».

E-mail
dotVision

11. XM Satellite Radio Vs Sirius Satellite Radio
Get a side by side comparison of the 2 major players of satellite radio. Find out which suits your lifestyle best.
http://www.radiosatellite.org
Your browser does not support frames. We recommend upgrading your browser.
Click here to enter the site.

12. R.U. Sirius
A broadbased, non-ideological anti-authoritarian political party/organization book and site from RU Sirius. Complete with party platform and printer
http://www.revolting.com/
To e-mail R.U., click here QUESTION AUTHORITY/CHALLENGE AUTHORITY
R.U.'s new course at Robert Anton Wilson's online Maybe Logic Academy ! Explores challenges to authoritarianism while working towards the creation of the "Question Authority Coalition and Education Project."
Begins August 8. For more information, click here
DON'T BE AFRAID OF THE DARK
R.U. takes to the airwaves with his flagship podcast on the MondoGlobo Network . Subscribe with this feed . For more information, click here
COUNTERCULTURE THROUGH THE AGES
Erik Davis, author of Techgnosis: Myth, Magic, and Mysticism in the Age of Information , writes: "Edge-thinker and media rabble-rouser Ken Goffman [R.U. Sirius] has done us all a great service with his entertaining and enlightening book Counterculture Through the Ages . With passion and wry humor, Goffman unfurls a secret history of rebels, ranters, mystics, and bohos united by their distrust of authority. By placing more recent social struggles in this juicy (and sometimes hilarious) context, Goffman and coauthor Dan Joy reveal the deeper dimensions of our current quest for freedom and fun in a shrinking world of surveillance and control."
For more information, visit

13. Sirius/Dogon Mystery (Morgana's Observatory)
A book by Robert K.G.Temple offered for sale, described, and contrasted with skeptics' criticism.
http://www.dreamscape.com/morgana/thalass2.htm
Thalassa [Click on the name of the moon above for astronomical information.] Thalassa (Greek): Daughter of Aether and Hemera. "Thalassa" is also the Greek word for "sea." (Moon of Neptune
The Sirius Mystery
The Dogon, a tribe in West Africa, are believed to be of Egyptian descent. After living in Libya for a time, they settled in Mali, West Africa, bringing with them astronomy legends dating from before 3200 BCE. In the late 1940s, four of their priests told two French anthropologists of a secret Dogon myths about the star Sirius (8.6 light years from the earth). The priests said that Sirius had a companion star that was invisible to the human eye. They also stated that the star moved in a 50-year elliptical orbit around Sirius, that it was small and incredibly heavy, and that it rotated on its axis. All these things happen to be true. But what makes this so remarkable is that the companion star of Sirius, called Sirius B, was first photographed in 1970. While people began to suspect its existence around 1844, it was not seen through a telescope until 1862 and even then its great density was not known or understood until the early decades of the twentieth century. The Dogon beliefs, on the other hand, were supposedly thousands of years old. The Dogon name for Sirius B (Po Tolo) consists of the word for star (tolo) and the name of the smallest seed known to them (po). By this name they describe the star's smallness it is, they say, "the smallest thing there is." They also claim that it is "the heaviest star" and white. The Dogon thus attribute to Sirius B its three principal properties as a white dwarf: small, heavy, white.

14. The REVOLUTION® On Kosovo
What follows is the campaign announcement speech RU Sirius would have It seemed like RU Sirius was a shoein, the statement everybody was ready to make.
http://www.revolting.com/fuckthevote.html
DERISION 2000: FUCK THE VOTE
R.U. Sirius Makes It Official
What follows is the campaign announcement speech R.U. Sirius would have given at the DisInfo Conference on February 19 if he didn't misplace his notes just before going on. (The rather existential discourse about the foolishness of Presidential aspirations was well-received.) Victory Over Horseshit! Mock the Vote!!!
Let’s make it official. I’m seeking your support in running for President of the United States. Starting from this simple point in cyberspace, we can create an idea virus that could ultimately give expression to the complete and utter disgust that so many of us feel with the crop of candidates being offered to us by the corporate sponsors. The basic idea of this campaign is to MOCK THE VOTE! Now, The Revolution has an updated platform , it’s now 20 points. It’s a great platform for developing a political organization around. But I’m not running on the platform. I’m running on my name, R.U. Sirius . It’s just that simple. I’m affording every American who thinks that this Presidential horserace is a fucking joke, no matter what their politics might be, the opportunity to say R.U. Sirius. Let me spell it out for you. George Bush? John McCain? Al Gore? Patrick Buchanan? Are you serious?!!!

15. Sirius Company Full And Self Serv Web Design, Marketing And Business Development
Offers site design and development, domain registrations, ecommerce solutions, hosting assistance, promotion services, and basic internet tutorials.
http://www.siriuscompany.com/
Are you ready to get Sirius and gain Control of your website? It may be time to get Sirius about your online business.
Your internet business should operate as efficiently as your physical facility, and in some ways even more so. We can help you to avoid the 'dot.com mistakes' and make your website a profit center for your company. If it's works for you, it will work for your customers.
There is no reason to spend an inordinate amount of time setting up your website or ecommerce store. Simplicity sells. We have built, tested and selected the most efficient, reliable and comprehensive services available, and put them together in an affordable packages that will make your website a beneficial tool and profit center for your business. We offer self-serve and full-serve solutions. We welcome you to "give it a try" then contact us for assistance as needed. Sirius Company also offers high-end integrated design solutions, including custom-built ECommerce systems, database integration and programming in all standard languages. With 48 contributing experts we offer 350 years of combined internet marketing experience. That experience allows us to provide the most efficient solutions, within your budget, supported by people who really care about your business. Give us a call and put our expertise to work for your company!

16. Ñèðèóñ - ïëàíåòà ñïåöîäåæäû
The summary for this Russian page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.planeta-sirius.ru/
skip to: page content links on this page site navigation footer (site information) Ôèíàíñîâî Ïðîìûøëåííàÿ ðóïïà "ÑÈÐÈÓÑ" search subglobal5 link subglobal5 link subglobal5 link ... subglobal5 link
ÎÎÎ ÔÏ "Ñèðèóñ"
powered by mochalka

17. Danske Specialstyrker: Jægerkorpset, Frømandskorpset, Siriuspatruljen, Patrulj
Danske Specialenheder (Special Operations Forces / SOF) og Fjernopklaringsenheder (Longe Range Recognassains Patrol / LRRP) J¦gerkorpset, Fr¸mandskorpset, Sirius patruljen, PTRKMP / DDIV og Patruljekompagni / HOK.
http://www.geocities.com/dk_special_operations_forces/index.html
Danske Special operations styrker og patrulje kompagni enheder in English Afghanistan Danske specialstyrker
i irak ?
... Patruljekompagni / DDIV
Læs mere på: www.forsvaret.fvr.dk Patruljedelingen PLR Patruljekompagni / HOK Hvad er forskellen på de danske patrulje- og specialenheder ? I Danmark råder Forsvaret over fem militære specialenheder som enten kan betegnes som Special Operations Styrker (SOS / Special Operations Forces / SOF) eller fjernopklaringsenheder (Longe Range Survelliance Units / LRS).
Danmarks fem SOS og LRS-enheder er:
Jægerkorpset
- Hærens Special Operations Styrke (SOS) Sammenlign
Frømandskorpset
- Søværnets Special Operations Styrke (SOS) Sammenlign
Siriuspatruljen
- Patrulje Nordgrønland (PNG) - Arktisk patrulje (LRS) Sammenlign
Patruljekompagni / DDIV
- fjernopklaringskompagni (LRSC) Sammenlign
Patruljedelingen
/ PLR - fjernopklaringsdeling (LRSU) Sammenlign
Patruljekompagni / HOK
- fjernopklaringskompagni (LRSC) Sammenlign
Andre danske opklarings- og spejderenheder:
Udover Special Operations Styrker og fjernopklarings patrulje-enheder råder Forsvaret over en række opklarings- og spejderenheder på afdelingniveau i Hæren og Hjemmeværnet. Forskellen kan illustreres ved at opdele enhederne efter Opgaver, Kapaciteter, Aktionsradius, Operativ tid og indsættelsesformer.

18. RUsirius.com -- The Internet Guide To Satellite Radio
The Number 1 Source for Information about XM and Sirius.
http://www.rusirius.com/
RUsirius.com The Internet Guide to Satellite Radio
RUsirius.com has been following satellite radio technology and programming since 2000.
RUsirius.com is an independent source for information and commentary on Siriusradio, XM, other satellite radio providers, and more. It is affiliated with neither Siriusradio nor XM.
RUsirius.com is the original Internet guide to satellite radio. Established in May 2000, RUsirius.com has documented developments in this technology since its inception.
Search the site!

powered by FreeFind
RUsirius.com Related Links

19. Sirius Images
Offers corporate training on an extensive list of internet, web development, and web programming topics.
http://www.sirius-images.com

20. Usage Statistics For Sirius-ru.net - Last 12 Months
Usage Statistics for Siriusru.net. Summary Period Last 12 Months Generated03-Aug-2005 1110 MSD. Usage summary for Sirius-ru.net. Summary by Month
http://www.sirius-ru.net/_wastat/
Usage Statistics for sirius-ru.net
Summary Period: Last 12 Months
Generated 12-Sep-2005 03:10 MSD
Summary by Month Month Daily Avg Monthly Totals Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits Sep 2005 Aug 2005 Jul 2005 Jun 2005 ... Apr 2005 Totals Generated by Webalizer Version 2.01

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 200    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | Next 20

free hit counter