Geometry.Net - the online learning center
Home  - Book_Author - Harte Bret
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 4     61-80 of 101    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Harte Bret:     more books (100)
 1. [Complete works] Volume 3 by Bret, 1836-1902 Harte, 2009-10-26
 2. Works. by Harte. Bret. 1836-1902., 1882-01-01
 3. Complete works collected and rev. by the author. by Harte. Bret. 1836-1902., 1880-01-01
 4. Works. by Harte. Bret. 1836-1902., 1882-01-01
 5. Cressy. A treasure of the Redwoods and other tales. by Harte. Bret. 1836-1902., 1921-01-01
 6. Works. by Harte. Bret. 1836-1902., 1882-01-01
 7. Tales of the Argonauts. and In a hollow of the hills and other t by Harte. Bret. 1836-1902., 1921-01-01
 8. Works. by Harte. Bret. 1836-1902., 1882-01-01
 9. Works. by Harte. Bret. 1836-1902., 1882-01-01
 10. Works. by Harte. Bret. 1836-1902., 1882-01-01
 11. Works. by Harte. Bret. 1836-1902., 1882-01-01
 12. Truthful James and other poems : to which are added That heathen Chinee ; Dow's flat ; Jim and Further language from truthful James by Bret, 1836-1902 Harte, 2009-10-26
 13. Works. by Harte. Bret. 1836-1902., 1882-01-01
 14. Works. by Harte. Bret. 1836-1902., 1882-01-01

61. Short Stories
your bookshelf help submissions. short stories. search. Bret Harte (18361902).browse author, all stories ordered by title
http://www.eastoftheweb.com/cgi-bin/read_db.pl?order_by=author_id,title&search_f

62. Francis Bret Harte
FRANCIS Bret Harte (18361902) - jeden z nejslavnejších amerických spisovatelu XIX.století, autor úspešných povídek, které za jeho života pronikaly do
http://kod.pecinovsky.cz/aut_bret.htm
Francis Bret Harte
Zpìt na seznam autorù
FRANCIS BRET HARTE (1836-1902) - jeden z nejslavnìjších amerických spisovatelù XIX. století, autor úspìšných povídek, které za jeho života pronikaly do nejvzdálenìjšfch koutù svìta, básník, diplomat, ale též naprosto neúspìšný dramatik a romanopisec, obyèejný poslíèek telegrafní spoleènosti, nešikovný lékárník, který témìø zabil pacienta, a smolaøský redaktor, který musel prchnout pøed ètenáøi.
Když jej Mark Twain nazval na prahu 70. let minulého století nejslavnìjšfm mužem Ameriky, netušil, že právì ta veliká proslulost jej zahubí. Zatím, podobnì jako Charlese Dickense pøi jeho cestì Spojenými státy poèátkem let padesátých, Breta Harta pøi jeho turné transkontinentální železnic( po Americe vítaly a oslavovaly davy informované telegrafy o každé hodinì jeho putování. Byla to vrcholná cesta jeho kariéry, ale znamenala zároveò konec. Autor, který Americe a celému svìtu vytvoøil sugestivní obraz Kalifornie a jejich svérázných charakterù zlatokopeckých dob svého mládí, podlehl lákavé nabídce proslulého bostonského èasopisu The AtlanticMonthly a pøijal obrovskou sumu 10 000 dolarù roènì jen za pøislib, že bude pro èasopis psát povídky nebo verše nebo cokoli, k èemu jej jeho tvùrèí nutkání inspiruje.
Bohužel tou dobou se již nejen Kalifornie jeho mládí témìø k nepoznání zmìnila a stala se spíš poklidnou zemìdìlskou oblastí, ale pøedevším se promìnil sám Bret Harte: studna jeho inspirace jako by byla vyèerpána. Redakci The Atlantic Monthly zaèaly dosti rychle unavovat Hartovy výtvory rozmìlòující se znaènou pøímìsí sentimentality nìkdejší úspìšná témata a smlouva na deset tisíc dolarù se již neobnovila. Hartova finanèní situace vypadala stále neutìšenìji, pøestože mu jeho jméno vždy zaruèovalo odbyt i komerènì podbízivé tvorby. Když roku 1902 zemøel v Londýnì, zanechal na dvacet svazkù literárního odkazu nerovnomìrné hodnoty, avšak obsahující jádro, které mu pøese všecko zaruèilo místo mezi klasiky americké literatury kdesi na cestì k vrcholùm Marka Twaina nebo Jacka Londona.

63. HARTE, Francis Bret Autographs, Letters, Documents, Manuscripts
Harte, Francis Bret (18361902). American author. Autograph Letter Signed (initials)to his son ( My dear Frank ), 74 Lancaster Gate, 15 May 1901.
http://www.manuscripts.co.uk/stock/7598.HTM
HARTE, Francis Bret (1836-1902). American author.
[No: 7598]
This is the archived description of an item which has already been sold. Our name and address below provide a link which will take you to the main site where the current stock may be searched or browsed by subject. Back to index
John Wilson Manuscripts Limited, Painswick Lawn, 7 Painswick Road, CHELTENHAM GL50 2EZ, UK

Tel: +44(0)1242 580344 Fax: +44(0)1242 580355

64. PLCMC - Catalog - AudioTape Books
Harte, Bret, 18361902. The Luck of Roaring Camp And Other Stories /. Harte,Bret, 1836-1902. Under the Redwoods. Haruf, Kent. Plainsong
http://www.plcmc.org/catalog/ubot.asp?alpha=H&typesort=author

65. A. P. Watt & Son 1883-1917.
18561925.; Hardy, Thomas, 1840-1928.; Harraden, Beatrice, 1864-1936.; Harte,Bret, 1836-1902.; Hatton, Joseph, 1841-1907.; Herman, Henry, 1832-1894.;
http://www.columbia.edu/cu/libraries/inside/projects/findingaids/rbml_collection
Archival Collections Link to Online Finding Aid Creator: Title: Phys. Desc: 1 linear ft. (240 items in 2 boxes). Call Number: Location: Rare Book and Manuscript Library, Subjects:

Biographical Note
English literary agency founded in 1885 by Alexander P. Watt (d. 1914), the first literary agent.

Scope and Contents
Last update: [an error occurred while processing this directive]

66. Authors Of American Verse
1806); Harper, Frances Ellen Watkins (18251911); Harte, Bret (1836-1902);Hastings, Thomas (1784-1872); Hay, John (1838-1905); Hayne, Paul Hamilton
http://www.hti.umich.edu/a/amverse/authlist.html
Authors of American Verse
 • Adams, Henry (1838-1918)
 • Adams, John (1704-1740)
 • Adams, John Quincy (1767-1848)
 • Alcott, Amos Bronson (1799-1888)
 • Aldrich, Thomas Bailey (1836-1907)
 • Alger, Jr., Horatio (1832-1899)
 • Allen, Elizabeth Akers (1832-1911 )
 • Allen, James (1739-1808)
 • Allen, Paul (1784-1826)
 • Allston, Washington (1779-1843)
 • Alsop, George (1636-1673?)
 • Arthur, T. S. (1809-1885)
 • Barlow, Joel (1754-1812)
 • Bates, Katharine Lee (1859-1929)
 • Beadle, Samuel Alfred (1857-1932)
 • Belknap, Jeremy (1744-1798)
 • Bell, James Madison (1826-1902)
 • Benjamin, Park (1809-1864)
 • Benjamin, Robert C. O. (1855-1900)
 • Bibb, Eloise A. (1878-1927)
 • Bierce, Ambrose (1842-1914)
 • Blackson, Lorenzo Dow (b.1817)
 • Bland, James A. (1854-1911)
 • Bleeker, Ann Eliza (1752-1783)
 • Blood, Benjamin Paul (1832-1919)
 • Bodman, Manoah (1765-1850)
 • Boker, George Henry (1823-1890)
 • Botta, Anne C. Lynch (1815-1891)
 • Boyesen, Hjalmar Hjorth (1848-1895)
 • Brackenridge, Hugh Henry (1748-1816)
 • Bradford, William (1590-1657)
 • Bradstreet, Anne (1612 or 1613-1672)
 • Brainard, John Gardiner Calkins (1796-1828)
 • >Braithwaite, William Stanley (1878-1962)
 • 67. Free EBooks - Alphabetical List - GLOBUSZ PUBLISHING
  Harte, Bret, 18361902. Ali Baba Of The Sierras, An; Argonauts Of North Liberty,The; Bell-Ringer Of Angel s, The; Buckeye Hollow Inheritance, A
  http://www.globusz.com/authors_h.asp
  MORE BOOKS HERE Search eBooks
  Search Paper Books
  MEMBERSHIP As a Globusz member you will be entitled to free passwords, and have full access to our fastest growing online library!
  CATEGORIES Adult
  Ancient

  Biographies

  Business
  ... Z Hamilton, Anthony
  [Download]
  Hardy, Thomas
  [Download]
  [Download] Harris, Frank
  [Download]
  Harwood, John
  [Download]
  Hawthorne, Julian [Download] [Download] [Download] Healy, William and Mary [Download] [Download] Hecker, Justus Friedrich Carl [Download] Hedge-Cheney, Jacquelyn Marie [Download] Hegermann-Lindencrone, Lillie de [Download] Heine, Heinrich [Download] Hemingway, Percy [Download] Hendrick, Burton J. [Download] Henty, George Alfred [Download] Hesse, Hermann [Download] [Download] Hitler, Adolf [Download] [Download] Holmes, Oliver Wendell [Download] Holmes, Thomas [Download] Homer [Download] Honig, Winfried [Download] [Download] [Download] [Download] ... [Download] Hope, Laura Lee [Download] Houdini, Harry [Download] House, Edward Mandell [Download] Howells, William Dean [Download] Hudson, W. H. [Download] Hughes, Thomas [Download] Hugo, Victor

  68. Arctic: Poetry And Alaska: William Henry Seward's Alaskan Purchase And Bret Hart
  for not knowing the name of (Francis) Bret Harte (18361902) (see Fig. 1) . Alaska William Henry Seward and Bret Harte s Arctic Vision An Arctic
  http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3712/is_199712/ai_n8775336
  @import url(/css/us/style1.css); @import url(/css/us/searchResult1.css); @import url(/css/us/articles.css); @import url(/css/us/artHome1.css); Advanced Search Home Help
  IN free articles only all articles this publication Automotive Sports 10,000,000 articles - not found on any other search engine. FindArticles Arctic Dec 1997 var if_Site_ID = "looksmart"; var if_sid="9"; var if_protocol=window.location.protocol; var if_tag = ""; var mep1="&pagename=art_articleqa3712_199712_n8775336_Poetry_and_AlaskaWilliam_Henry_Sewards_Alaskan_purchase_and_Bret_Hartes_"_An_Arctic_Vision"_&cmcat=magid_qa3712_1&domain=www_findarticles_com&article=n8775336&pub=qa3712&source=proquest"; document.write(if_tag);
  Content provided in partnership with
  10,000,000 articles Not found on any other search engine. Featured Titles for
  ASA News
  ASEE Prism Academe African American Review ... View all titles in this topic Hot New Articles by Topic Automotive Sports Top Articles Ever by Topic Automotive Sports Poetry and Alaska: William Henry Seward's Alaskan purchase and Bret Harte's "An Arctic Vision" Arctic Dec 1997 by Higginson, Ian N

  69. UW Libraries - Database Search
  Author, Harte, Bret, 18361902. Subject, California (6) West (US) (5). Keywords,1836 (13), 1902 (31), Bret (2), california (598), co (1473), Harte,
  http://www.lib.washington.edu/resource/search/ResFull.asp?Field=record&ID=44691

  70. NYPL, Berg Collection-Level Records
  Harte, Bret, 18361902. Bret Harte collection of papers, 1860-1929. Catalog Record.Hawthorne, Julian, 1846-1934. Julian Hawthorne collection of papers,
  http://www.nypl.org/research/chss/spe/brg/records.cfm
  @import "/styles/markup-nonNS4.css"; Skip to Left Navigation Skip to Main Content get a library card? find a book? renew a book? reserve a book? research a topic? find a job at NYPL? volunteer for NYPL? support NYPL? rent space? order/license images? learn to read? learn English? find events? find exhibitions? find classes? connect with wireless? Humanities and Social Sciences Library Berg Collection Finding Materials
  Manuscript Collection Summaries
  A B C D ...
  Collections with Online Finding Aids
  Number of collections: A. P. Watt and Son.
  Records, 1861-1971 bulk (1880-1949).
  Catalog Record
  Abbey Theatre.
  Records, 1910-1938.
  Catalog Record
  Abercrombie, Lascelles, 1881-1938
  Lascelles Abercrombie collection of papers, 1911-1939.
  Catalog Record
  Aberdeen and Temair, Ishbel Gordon, Marchioness of, 1857-1939.
  Ishbel Maria Gordon, Marchioness of Aberdeen and Temair collection of papers, 1899-1906.
  Catalog Record
  Ackerley, J. R. (Joe Randolph), 1896-1967.
  Joe Randolph Ackerley collection of papers, 1919-1969. Catalog Record Agee, James, 1909-1955. James Agee collection of papers, 1933-[1952]

  71. Harte - Definition Of Harte By The Free Online Dictionary, Thesaurus And Encyclo
  Harte Pronunciation (härt), (Francis) Bret 18361902. American writer noted forhis stories about California mining towns. The Luck of Roaring Camp and
  http://www.thefreedictionary.com/Harte
  Domain='thefreedictionary.com' word='Harte' Your help is needed: American Red Cross The Salvation Army join mailing list webmaster tools Word (phrase): Word Starts with Ends with Definition subscription: Dictionary/
  thesaurus Computing
  dictionary Medical
  dictionary Legal
  dictionary Financial
  dictionary Acronyms
  Columbia
  encyclopedia Wikipedia
  encyclopedia
  Hutchinson
  encyclopedia
  Harte
  Also found in: Wikipedia 0.01 sec. Page tools Printer friendly
  Cite / link Email Feedback Harte (härt) (Francis) Bret American writer noted for his stories about California mining towns. The Luck of Roaring Camp and Other Sketches (1870) is his best-known collection. Thesaurus Legend: Synonyms Related Words Antonyms Noun Harte - United States writer noted for his stories about life during the California gold rush (1836-1902) Bret Harte author writer - writes (books or stories or articles or the like) professionally (for pay) Mentioned in References in classic literature lack Parthian parting No references found Dictionary/thesaurus browser Full browser hart Hart Crane Hart's clover Hart's-ear ... Hartbeest Harte hartebeest Harten Hartford Hartford fern ... Hart, MI

  72. Stories, Listed By Author
  Harte, (Francis) Bret (18361902). * Brown of Calaveras, (ss) Overland MonthlyMar 1870. Stories of the Old West, ed. John Seelye, University of Oklahoma
  http://users.ev1.net/~homeville/anth/s80.htm
  Miscellaneous Anthologies
  Stories, Listed by Author
  Previous Table-of-Contents
  HARRISON, C. Y.

  73. Stories, Listed By Author
  Harte, (Francis) Bret (18361902) (chron.) * An Ali Baba of the Sierra, (ss) TheSaturday Evening Post Jan 4 1902 * The Angelus, (pm) Overland Monthly
  http://users.ev1.net/~homeville/fictionmag/s630.htm
  The FictionMags Index
  Stories, Listed by Author
  Previous Table-of-Contents
  HARKNESS, SYLVIA (chron.)
  HARKNETT, TERRY (Williams) (chron.)
  HARLAN, JAMES (chron.)
  HARLAND, GRANT (chron.)
  HARLAND, HENRY (chron.)
  HARLAND, JANE (chron.)
  HARLAND, MARION ; pseudonym of Mary Virginia Hawes Terhune (chron.)
  HARLEM (chron.)

  74. Great Tales Of The West, Edited By Bill Pronzini And Martin H. Greenberg
  Harte, Bret, (18361902) How Santa Claus Came to Simpson s Bar, 1902. Haycox,Ernest, High Wind, 1934. Henry, O., (William Sidney Porter) The
  http://www.hycyber.com/WEST/great_tales_west.html
  Great Tales of the West, edited by Bill Pronzini and Martin H. Greenberg
  Galahad Books, New York, 1982. ISBN: 0-88365-702-3
  or
  Arbor House Treasury of Great Western Stories, edited by Bill Pronzini and Martin H. Greenberg
  Arbor House, New York, 1982. ISBN: 0-87795-410-0
  Fiction Index
  Atherton, Gertrude, The Vengeance of Padre Arroyo, The Splendid Idle Forties, Beach, Rex, The Weight of Obligation, Bower, B. M., (Bertha Muzzy Bower, 1871-1940) Ananias Green, Brand, Max, (Frederick Faust, 1892-1944) Dust Storm, Cox, William R., Hired Gun, Argosy, Crane, Stephen, The Blue Hotel, WHF The Monster, Fisher, Clay, (Henry Wilson Allen) The Trap, The Oldest Mainden Lady in New Mexico, and Other Stories, Frazee, Steve, Due Process, Ellery Queen, Garfield, Brian, Riverboat Fighter, They Opened the West, Grey, Zane, From Missouri, Guthrie, A. B., Jr., First Principal, Gunsmoke, Harte, Bret, Haycox, Ernest, High Wind, Henry, O., (William Sidney Porter) The Reformation of Calliope, Heart of the West, Hough, Emerson, Hunter, Evan, (aka Ed McBain) Snowblind

  75. Summary Description Of James Saxon Childers Papers, Mss. Dept., UNC-Chapel Hill
  Childers, James Saxon, 1899 Galsworthy, John, 1867-1933. Harte, Bret, 1836-1902.Johnson, James Weldon, 1871-1838. Lowell, James Russell, 1819-1891.
  http://www.lib.unc.edu/mss/inv/c/Childers,James_Saxon.html
  Manuscripts Department
  Library of the University of North Carolina
  at Chapel Hill
  SOUTHERN HISTORICAL COLLECTION
  JAMES SAXON CHILDERS PAPERS
  Summary
  NOTE: A more complete finding aid for this collection is available at the Southern Historical Collection.
  Contact staff at: (919)962-1345 (telephone); (919)962-4452 (FAX); mss@email.unc.edu.

  76. Index To Comic Art Collection: "Bret" To "Breznican"
  Translate this page I. Harte, Bret, 1836-1902. II. Kiefer, HC (Henry Carl), 1890-1957. III. The Luckof Roaring Camp. IV. The Outcasts of Poker Flat. V. Western Stories. VI.
  http://www.lib.msu.edu/comics/rri/brri/bret.htm
  Michigan State University Libraries
  Special Collections Division
  Reading Room Index to the Comic Art Collection
  "Bret" to "Breznican" Back to the B index screen
  Back to the
  ...
  Back up the list
  Brétecher, Claire, 1940-
  French comics artist. See also under her titles
 • Agrippine
 • Les Angoisses de Cellulite
 • Cellulite
 • Les Frustrés
  Brett, Arnold
  Character in the Gil Thorp newspaper strip (1997)
  Breuer, Hajo F.
  German comics letterer
  Brewster
  Dog character in the newspaper strip Meatloaf Night
  Brewster, Orrin
  American comics artist, creator of the strip Color Blind
  Brewster Rockit, Space Guy!
  Humorous science fiction newspaper strip
  Breyfogle, Norm, 1960-
  American comics artist
  On down the list
  This segment last edited February 2, 2005
 • 77. }‘Ú×î•ñ
  Title of textbook Bret Harte s Outcasts of Poker Flat, Luck of Roaring Camp,and other stories. , *Harte, Bret, 18361902. Dixson, Robert James
  http://opac.lib.kobe-u.ac.jp/cgi-bin/opac/books-query?mode=0&code=21667511&key=

  78. }‘Ú×î•ñ
  , *Harte, Bret, 18361902. Dixson, Robert James. ? ?, LCSHWesternstories. LCSHReaders. , ID=21605816 NCID=BA64264527
  http://opac.lib.kobe-u.ac.jp/cgi-bin/opac/books-query?mode=0&key=&code=21605816

  79. Romance: Browse Titles
  Flip a California romance Flip a California romance by Harte, Bret (18361902).Flip is a romance in California with a tragic ending. more info
  http://ebooks.learningtogo.com/b/t/22/Romance.html
  Browse categories... * Book Specials * Bestsellers List * Newest Titles * View all Authors Anthologies Biology Comedy Criticism Drama Economics Fiction - General Historical Horror Law Military Mythology Non-Fiction Occult Philosophy Poetry Politics Romance Science Fiction Travel Yoga Keywords: View all Titles View all Authors Romance : Browse Titles Go back Sort options: By Date Published By Popularity By Title By Author Displaying 1 - 15 of 68 item(s). Jump to: 1st Page Page 2 Page 3 Page 4 Last Page Next Kilo : Being the Love Story of Eliph' Hewlitt, Book Agent
  by Butler, Ellis Parker (1869-1937) Eliph' Hewlitt, book agent, seated in his weather-beaten top buggy, drove his horse, Irontail, carefully along the rough Iowa hill road that leads from Jeffer... Price: Formats: Bravo Of Venice, The: A Romance
  by Lewis, Matthew Gregory Matthew Gregory Lewis, who professed to have translated this romance out of the German, very much, I believe, as Horace Walpole professed to have taken The Ca... Price: Formats: Undine
  by La Motte-Fouque, Friedrich Heinrich Karl (1777-1843)

  80. Bret Harte - Free Online Library
  Bret Harte (1836 1902). Harte, Bret. Francis Bret Harte was born in Albany,New York on August 25, 1839. His father, Henry Hart, was the son of an
  http://harte.thefreelibrary.com/
  Library Bret Harte Online Dictionary Spelling Center
  Bret Harte
  Francis Bret Harte was born in Albany, New York on August 25, 1839. His father, Henry Hart, was the son of an immigrant who had moved to America and became rich. However, Bernard left his family in order to marry again. Bret's mother, Elizabeth Rebecca Ostrander Hart, was from the English and Dutch culture and raised her child in a Dutch Reformed church. By the age of eleven, Bret had published a number of poems. In 1854 Harte went to California with his mother, a widow. While in California, Harte worked as a miner, a school teacher, an express messenger, a printer, and finally, a journalist. Harte wrote for The Northern Californian . At the beginning of 1859, Harte lost the job after he used the paper to denounce the townspeople who had massacred a tribe of peaceful Native Americans that were holding a religious festival near Eureka. In 1864 Harte was appointed to the branch mint at San Francisco. He held that office for four year, when he was invited to become the editor of the Overland Monthly . Harte met Mark Twain during this time: the later claimed Harte taught him how to write. Harte used ubiquitous newspapers to break into the literary market.

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 4     61-80 of 101    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

  free hit counter